Luk alle
Åben alle

Borger som er faldet i eget hjem eller på plejecenter. 

 

 • At håndtere fald af borger.
 • At tilstræbe en hurtig indsats i forbindelse med fald, så tilstanden ikke udvikler sig og føre til funktionstab og indlæggelse.
 • At borger bevarer mobilitet og tryghed herved.

Et fald er defineret ved en uventet begivenhed, hvor den involverede kommer til hvile på jorden, gulvet eller lavere niveau.

 • Dehydrering
 • Infektioner
 • Tidligere fald
 • Nedsat balance, muskelstyrke og mobilitet
 • Visse lægemidler
 • Nedsat kognition
 • Adfærd som overstiger balancemæssig kapacitet
 • Boligindretning

Sikre at borger ligger godt

 • Sikre at der ikke er sket noget, som kræver læge eller nærmere undersøgelse. 
 • Anvend SE-FØL-LYT
 • Mål BT og Puls - andre værdier måles efter aftale med sygeplejerske. SSA/spl TOBS´er.

Se TOBS Kompikort (PDF-fil)

SE Fø`Lyt kort

 

Overvej derefter:

 • Er det forsvarligt alene at hjælpe/guide borger op fra gulvet?
 • Skal der tilkaldes ekstra medarbejder?
 • Kan borger hjælpes/guides op fra gulvet på en let, sikker og tryg måde?
 • Er der brug for en Raizer? Raizer er en batteridrevet mobil løftestol, der hjælper en liggende person op til næsten stående stilling på få minutter. Raizer betjenes af kun én hjælper og kræver ingen fysisk indsats fra hjælper udover en støttende hånd.
 • Behov for person lift eller løftepude?

 

Kan borger IKKE hjælpes op af personalet eller vha. raizer/løftepude eller lift, kan Falck tilkaldes for assistance – alt andet skal være afprøvet inden der gøres brug af Falck

VAGTCENTRAL tlf. 7010 2030

I værksættes umiddelbart efter at borgeren er hjulpet op.

 • Vurdere igen borgerens tilstand ud fra SE-FØL- LYT
 • Opret og dokumenter faldet i faldregistrering i Nexus mobil/Nexus.

 

Kontakt og aftal videre tiltag:

Hjemmeplejen:

 • Kontakt til sygeplejekoordinator på hverdage ellers sygeplejerske i vagttid - aftal videre tiltag.

Plejebolig: 

 • Kontakt til centersygeplejerske på hverdage - ellers akutsygeplejerske / natsygeplejerske. 

 

Sygeplejersken vurderer sammen med personalet om der bør igangsættes strakshandlinger for at undgå yderligere komplikationer efter faldet:

             Anvend hjælpespørgsmål:

  • Er der behov for støtte til mad og væskeindtag, er det relevant med væskeskema?
  • Er borgeren i stand klare toiletbesøg som vanligt?
  • Er der mistanke om infektion f.eks. UVI?
  • Er der smerter der forhindrer borgerens mobilitet?
  • Særlig opmærksomhed ved hovedtraume – er borger i Ak behandling/blodfortyndende behandling overvej lægekontakt.

 

 • Ved behov planlægges ekstra besøg hos borger. OBS arbejdsgang for dette for henholdsvis plejebolig og hjemmeplejen.
 • Faglig rådgivning og aftaler på baggrund af ovenstående henvendelse dokumenterer sygeplejersken under ”Supplerende bemærkninger” under i aktuelle oprettede Faldregistrering.

 • Er det relevant med en sygeplejefaglig opfølgning på baggrund af eventuelle igangsatte strakshandlinger, er det sygeplejerskens opgave at videreformidle dette til sygeplejekoordinator/centersygeplejersken.

 • Borger triageres rød i Nexus - skrives på triageringstavlen senest ved næste triagering

 

 • Faldet registreres som UTH på sedlen for samlerapportering på fald. Giver hurtig overblik over gentagende fald hos den enkelte borger. Forebyggelse og evt. udredning - kan planlægges. 

 

 

Afvigelse fra arbejdsgang: 

Hvis det i samråd med lægen ikke skønnes muligt at foretage yderligere forebyggelse af fald. Dokumenteres dette i det fagligt notat under tilstanden " mobilitet og bevægelse" med en beskrivelse af hvilke typer fald det for en enkelte borger kan dreje sig om.

I sådanne situationer kan det vurderes om der skal afviges fra at tages kontakt til sygeplejerske ift. igangsættelse af straks handlinger.  Det er her vigtigt, at det, der er kendt hos denne borger beskrives, så den enkelt medarbejder kan identificere en situation, der afviger fra det kendte. Hvis det afviges fra det kendte følges arbejdsgangsbeskrivelsen for fald. 

 

OBS ved hvert nyt fald oprettes og udfyldes en faldregistrering og der laves ALTID en faglig vurdering af om der skal tages kontakt til en sygeplejerske. 

 

Se arbejdsgangsbeskrivelse for henholdsvis Hjemmeplejen og Plejebolig

Arbejdsgang ved Fald i Hjemmeplejen

Arbejdsgang ved Fald på Plejecentre

RAIZER kan lånes følgende steder (også af privat leverandør).

Vejledning til Raizer https://www.youtube.com/watch?v=ug--PAeznw8  (Privat video kræver log ind)

Møllestien, lokale 37, Møllestien 1, 2.sal, 7800 Skive, Tlf. 9614 51

Højslev Plejecenter, Blomstervejen 30, Lokale 26 ved personalekontoret, 7840 Højslev, Tlf. 9753 5035

Skive/Højslev Sygeplejekontoret, Højlundsvej 46 B, 7800 Skive, Tlf. 2086 1254

Selde Plejecenter, Udegruppens lokale, Floutrupvej 7, Selde, 7870 Roslev, Tlf. 9915 6450

Glyngøre Plejecenter, Depotet, Bredgade 51, Glyngøre, Tlf. 9915 6060

Fur Plejecenter, Sygeplejedepot, Tingagervej 2, 7884 Roslev, Tlf. 9915 5411

Balling Plejecenter, Sygeplejeklinik, Skivevej 13, 7860 Spøttrup, Tlf. 9915 6690

Roslev Plejecenter, Sygeplejedepot, Æblevej 2, Roslev, 7870 Skive, Tlf. 9915 6150

Jebjerg Plejecenter, Sygeplejedepotet, Søndergade 20, Jebjerg, 7870 Roslev, Tlf. 9915 6430

Plejecenter Gammelgaard, (Udlånes til Gammelgaard og hjemmeplejen Skive/Højslev), Egerisvej 12, 7800 Skive

Akut team, Tlf. 9915 5401

Durup Plejecenter, Lokale i afd. Solbakken, Toustrupvej 18, 7870 Roslev, Tlf. 9915 6050

Bøgely Plejecenter, Kopirum, Ørslevklostervej 127C, 7840 Højslev, Tlf. 9915 7474

Rødding Plejecenter, Gamle sygeplejeklinik, Østergade 13, 7860 Spøttrup, Tlf. 99157918

Marienlyst, Aktivitetsrum ved store opholdsrum. Marienlystvej 11, 7800 Skive, Tlf. 9915 6700

Breum Plejecenter, I printerlokalet, Søndre Allé 1, 7870 Roslev, Tlf. 9915 6415

Lem Plejecenter, Rengøringsrummet, Hostrupvej 13, 7860 Spøttrup, Tlf. 99157929

Oddense, Personale kontor, Næstildvej 2, 7860 Spøttrup, Tlf. 9915 7550

Løftepude kan hentes

Balling Ældrecenter, Teknik og depotrum, Skivevej 13, 7860 Spøttrup, Tlf. 9915 6690

Personlifte findes på ældrecenter

Kontakt til Falck

Kan borger ikke hjælpes op på forsvarlig vis vha. tilgængelige hjælpemidler kan medarbejderen kontakte Falck for hjælp.

VAGTCENTRAL tlf. 7010 2030

 • I Faldregistrering i Nexus/Nexus mobil dokumenteres faldet

 

 • Værdier dokumenteres i måleskema
 • Faglig rådgivning og aftaler på baggrund af sosu-personalets henvendelse, dokumenterer sygeplejersken under ”Supplerende bemærkninger” i aktuelle oprettede Faldregistrering.

 • Helbredstilstand (mobilitet og bevægelse) oprettes (af spl) - der dokumenteres omkring fald og tiltag der er gjort for at forebygge evt. nyt fald.

Fald rapporteres altid som en utilsigtede hændelse

 

 • Når en borger falder skal det rapporteres som en utilsigtede hændelse.
 • Hvis konsekvensen af faldet er:  " ingen skade" eller "mild skade" skal det rapporteres på et papirskema " samlerapportering - fald" Da det giver et hurtigt overblik over hvor mange gange borger er faldet og kan bruges til forebyggelse og læring.  
 • Rapporteringsmetoden anvendes kun ved de borgere, hvor konsekvenserne af faldet er " ingen skade" eller " mild skade". 
 • Alle øvrige hændelser skal rapporteres enkeltvis,  som en utilsigtede hændelse.

 

 • Hver måned gøres alle fald op og den patientsikkerhedsansvarlige på din arbejdsplads, rapportere samlet disse til styrelsen for patientsikkerhed.  

 

UTH - rapportering af utilsigtet hændelse

https://sd.skive.dk/instrukser-og-vejledninger/uth-utilsigtede-haendelser-instrukser/samlerapportering-af-fald-og-medicin-ikke-givet/

 

Gældende fra: Marts 2017

Seneste revisionsdato: August 2023

Næste revisionsdato: August 2026

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Dorte Pedersen
 • Sygeplejerske Hanne Jeppesen
 • Sygeplejerske Marie Thorsen
 • Sygeplejerske Tina Dahl

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

29.11.2023

Ansvarlig redaktør