Luk alle
Åben alle

Genoptræning er en målrettet og tidsafgrænset træningsindsats af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, som ikke har krævet hospitalsindlæggelse.

At borger

 • Opnår bedst mulig funktionsevne og via genoptræning får mulighed for at bevare en høj grad af selvhjulpenhed i hverdagen.

Borgere der pga. midlertidig sygdom har mistet færdigheder og ændret funktionsevne i let, moderat eller svær grad.

Borgere skal have:

 • Behov for terapeutfaglig indsats
 • Ønske om, være motiveret og i stand til aktivt at deltage i målsætning og træningsindsats.

Ikke berettiget til §86 træning hvis:

 • Modtager genoptræning hos privatpraktiserende fysioterapeut for samme funktionsnedsættelse.
 • Får vederlagsfri fysioterapi pga. svært fysisk handicap eller varig lidelse.
 • Har et igangværende genoptræningsforløb efter Sundhedsloven §140

Opfyldes ovenstående kriterier:

 • Henvendelse via advis til Sundhedscenteret Skives administration med borgerens samtykke.
 • Terapeuterne i Sundhedscenteret bevilliger genoptræning efter en individuel konkret vurdering

På baggrund af en konkret, individuel vurdering lægges en målrettet træningsplan, som er tilpasset borgerens aktuelle behov.

Borgerens egne ressourcer, mål og aktive medvirken inddrages.

 • Undersøgelse, test, samtale, rådgivning og vejledning af borgeren.
 • Træning af mobilitet, balance, kondition, muskelstyrke, led bevægelighed og koordination
 • Træning af daglige aktiviteter og færdigheder (ADL)
 • Introduktion og vejledning i brug af hjælpemidler ift. den konkrete træningsplan.
 • Selvtræningsøvelser
 • Træning af mentale og kognitive funktioner i sammenhæng med fysisk træning.
 • Vejledning og information til pårørende
 • Sparring og vejledning af plejepersonale ift. træningsplan

Terapeut:

 • udfylder et SU-startdokument - heri beskrives årsag til funktionsnedsættelse, hvad der skal trænes m.m.
 • I feltet ”indsats leveret af andre” beskrives plejepersonalets opgave
 • Sundhedscenterets samlet dokumentation ift. borgeren ses under ”Overblik” -> ”SU -supplerende oplysninger – OMS”

Plejepersonalet:

 • I døgnrytmeplan / handlingsanvisning dokumenteres personalets opgave ift. at understøtte træningen.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • At kontakte trænende terapeut hvis træningsplan ikke kontinuerlig kan følges.
 • At udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Er ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: Maj 2021

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: Maj 2024

Udarbejdet af:

 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

 

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør