Luk alle
Åben alle

Formålet er at fremme tidlig opsporing af tidlige sygdomstegn og/eller nedsat funktionsevne og forebyggelse af indlæggelser hos ældre og svækkede borgere.

Indsatsen foregår ved:

 • Systematisk opfølgning af observationer foretaget ud fra Se-Føl-Lyt samt TOBS
 • Triage som metode til at foretage tydelige prioriteringer
 • At etablere en fælles opfattelse og sprog om hverdagsobservationer

SE-FØL-LYTEt redskab til at understøtte hverdagsobservationer og dermed hjælpe medarbejdere i at foretage systematiske observationer af den enkelte borger 

Link til Se føl lyt 

Tidlig opsporing ved hjælp af Se-Føl Lyt, er en systematisk opsamling af hverdagsobservationer, der kan være tidlige tegn på sygdomsudvikling eller tab af funktionsevne.

Link til TOBS

Triage er en metode, der bidrager til at prioritere og sætte ind med rettidige indsatser over for borgere, der er i risiko for forværring af enten eksisterende sygdom, udvikling af ny sygdom eller tab af funktionsevne.

 

 

 

Grøn - Grøn triagering er lig med ingen ændringer i borgerens tilstand.

 • Borgere, der er triageret grønne, vurderes at være i deres sædvanlige (habituelle) almentilstand. Hos borgere med en eller flere kroniske sygdomme, kan almentilstanden godt være kompleks, men alligevel normal og derfor grøn.

 

Gul - Gul triagering er lig med mindre ændringer i borgerens tilstand.

 • Borgere, der er triageret gule, har vist tegn på svækkelse. En borger triageres oftest gul, når der er få og/eller mindre ændringer i borgerens tilstand.
 • En observation om ændringer i tilstanden kan også komme fra borgeren selv eller fra de pårørende.
 • Når der triageres gul, skal der på tavlemødet være sparring om det observerede. Og udarbejdes og igangsættes handleanvisninger efter individuel vurdering, men senest indenfor 48 timer efter tavlemødet. Der skal ske en daglig opfølgning af borgerens tilstand
 • Triageringen kan suppleres med TOBS måling. (Der scores oftest 1-2 ved gul triagering)

Rød - Rød triagering er lig med væsentlige ændringer i borgerens tilstand.

 • Borgere, der er triageret røde, er i risiko for forværring af sygdom og/eller tab af funktionsevne i markant grad.
 • Når der triageres rød, skal der på tavlemødet være sparring om det observerede. Og udarbejdes og igangsættes handleanvisninger efter individuel vurdering, men senest indenfor 24 timer efter tavlemødet.
 • Der skal ske en daglig opfølgning i hver vagt, afhængig af borgerens tilstand.
 • Triageringen bør suppleres med TOBS måling. (Der scores oftest 3-4 ved gul triagering)

 

LINK TIL PDF: TRIAGE NIVEAUER

 

Borgeren triageres altid rød: 

 • Efter indlæggelse på hospital eller ophold på akutstue/midlertidig plads
 • Ved risiko for hospitalsindlæggelse
 • Ved fald

 

Når en borger er triageret gul eller rød, skal der ske en løbende opfølgning og vurdering:

 • Virker de iværksatte handlinger som ønsket?
 • Skal der iværksættes nye indsatser?
 • Kan der triageres tilbage til gul eller grøn på baggrund af, at borgeren er ved at være tilbage i sin sædvanlige almentilstand?
 • Vurderes det, at borgerens almentilstand er ændret permanent?

 

Hvis det sidste er tilfældet, tilpasses tavlen. Den nye almentilstand dokumenteres i Nexus og borgeren triageres grøn.

Triagering fra rød tilbage mod gul og grøn, eller fra gul til grøn varetages altid af sygeplejerske.

Alle medarbejdere, der kommer hos en borger, der er triageret gul eller rød, er ansvarlige for, at have særlig opmærksomhed på ændringer i borgerens helbreds tilstand og handle herpå.

Plejepersonalet observerer løbende ændringer og forandringer ud fra Se-føl lyt og evt. TOBS.

LINK PDF ARBEJDSGANGFORDELING VED TOBS OG TRIAGERING

Dagligt ved hver vagts begyndelse:

 • Plejepersonalet orienterer sig på triageringstavlen. (se evt. oversigten i Nexus, hvis tavlen ikke er tilgængelig)
 • Her får den enkelte overblik over hvilke borgere, der er gule og røde.
 • Der følges op på allerede iværksatte handlinger.
 • Ved ny triagerede borgere, hvor der ikke er iværksat handlinger, påbegyndes disse.

 

Tavlemødet:

 • Tavlemødet afholdes mandag onsdag og fredag.
 • Varighed 15-20 min.

Mødeleder: Udpeget sygeplejerske. Alternativt SSA/Teamkoordinator

Mødeleder-hjælper: Oftest teamkoordinator – eller udpeget SSA/Sygeplejerske

 

Alle medarbejdere mødes omkring tavlen.

Gennemgang af borgere på tavlen, som er triageret røde eller gule.

 • Mødeleder fremlægger de observationer, der er registreret
 • De øvrige mødedeltagere supplerer med relevant viden
 • Mødelederen har ansvar for at faciliterer sparring om hver borger, herunder om der vurderes behov for yderligere udredning af borgeren
 • Mødelederen foretager i en tværfaglig vurdering af, om borgeren er tildelt den rette triagerings farve.
 • Mødelederen opdaterer tavlen med nye tiltag/handlinger
 • Mødeleder og mødelederhjælper afgør hvem der har ansvar for opfølgning på borgeren
 • På tavlen noteres ansvarlig for, at igangsætte eller udføre det tiltag eller den handling/opfølgning, der er besluttet på tavlemødet, 
 • Ved behov - sørger mødelederhjælper for kontakt til sygeplejekoordinator mhp. ekstra besøg – se nedenstående link om opgavefordeling

 

Der spørges ind til andre potentielle borgere til tavlen – ud fra Se-føl-lyt.

 • Mødeleder fremlægger de observationer, der er registreret
 • De øvrige mødedeltagere supplerer med relevant viden
 • Mødelederen har ansvar for at faciliterer sparring om hver borger, herunder om der vurderes behov for yderligere udredning af borgeren
 • Mødelederen foretager en tværfaglig vurdering af, om borgeren er tildelt den rette triagerings farve.
 • Mødelederen opdaterer tavlen med nye borgere samt tiltag/handlinger
 • Mødeleder og mødelederhjælper afgør hvem der har ansvar for opfølgning på borgeren
 • På tavlen noteres ansvarlig for, at igangsætte eller udføre det tiltag eller den handling/opfølgning, der er besluttet på tavlemødet.
 • Ved behov- sørger mødelederhjælper for kontakt til sygeplejekoordinator mhp. ekstra besøg – se nedenstående link om opgavefordeling

LINK TIL OPGAVER OG OPGAVEFORDELING VED TAVLEMØDET

Borgerens aktuelle tilstande skal være beskrevet i Nexus og fremgår som dokumentation af borgerens habituelle tilstand.

Når en borger triageres gul elle rød:

 • Dokumenteres det på tavlen – og i Nexus under triage skemaet.
 • I observation dokumenteres borgers ændrede tilstand, og borgerens ændrede triage farve.
 • Eventuelle målinger dokumenteres i et måleskema

 

Når og hvis borgeren genvinder i sin habituelle tilstand og triageres grøn:

 • Borgeren fjernes fra tavlen – og triage farven ændres til grøn i Nexus under triage skemaet.
 • I observationer dokumenteres at borgeren igen har opnået habituel tilstand

 

Vurderes det, at borgerens almentilstand er ændret permanent

 • Borgeren fjernes fra tavlen – og triage farven ændres til grøn i Nexus under triage skemaet.
 • I aktuelle tilstande dokumenteres borgerens nye almentilstand

 

Herudover følges gældende dokumentationspraksis

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven.

 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: Juli 2023

Sidste revisions-dato: 

Næste revisionsdato: Juli 2026

Udarbejdet af: 

Sygeplejerske Asta Flodgaard

 

Godkendt af: 

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...