Luk alle
Åben alle

Sikre ensartede, korrekte og borgersikre principper ved indgift af sondeernæring i PEG sonde til gavn for borgerens sundheds- og ernæringstilstand.

En PEG sonde er en tynd slange, som er placeret gennem huden direkte ind i mavesækken. PEG sonde er den mest velegnede sonde til længerevarende enteral sondeernæringsbehov (mere end 2-3 uger).

Der skelnes mellem forskellige typer af PEG sonder

 • PEG sonde med plade
  • Før i tiden blev man udskrevet med en PEG sonde med fikseringsplade og indvendig stopplade, som skulle skiftes på hospitalet. Nu bliver man oftest udskrevet med ballonsonde.
 • PEG sonde med ballon
  • Mic-Key sonde (knapsonde)
  • Standard ballonsonde
 • PEG-J / PEJ-sonde
  • PEG-J: Her placeres en længere sonde gennem PEG som munder ud i tyndtarmen. 
  • PEJ: Her er sonden lagt direkte i tyndtarmen.
  • Begge typer anvendes ofte hos borgere som har svær ventrikelretension.

I denne instruks beskrives PEG sonde med ballon.

Proceduren er ens uanset om det gælder standard PEG sonde med ballon eller Mic-Key (knapsonde).

Udregning af den enkelte borgers energi- og proteinbehov, valg af typen af sondeernæring og mængden sker i samarbejde med kommunens kliniske diætist, egen læge eller sygehus afdeling.

Der laves en plan for indgift, og indgiftsmetoden afgøres individuelt ud fra borgerens tilstand. Der skelnes mellem bolus indgift og kontinuerlig indgift.

 • Bolus indgift
  • Ved bolus indgift gives sondeernæringen i portioner fordelt over patientens vågne timer.
  • Bolus indgift kan gives manuelt med sprøjte eller på ernæringspumpe
  • Denne metode kan med fordel anvendes hos borgeren med en velfungerende mave-tarm-kanal, der kan tåle en indgift > 150 ml/timen.
  • Sondeernæring givet ved bolus medfører en naturlig, rytmisk stimulering af enzymer og hormoner, hvilket menes at sikre optimalt absorption og anabolisme. Derudover synes ventriklen at tømme sig bedst, når den stimuleres af et stort volumen, og det bliver lettere for borgeren at være mobil mellem måltiderne.
  • Det skal min. tage 20 min pr. måltid.
 • Kontinuerlig indgift
  • Ved kontinuerlig indgift gives sondeernæringen kontinuerligt over døgnet i en ensartet hastighed
  • Gives typisk på ernæringspumpe
  • Denne administrationsmåde kan med fordel anvendes i forbindelse med langsom opstart af sondeernæringen, eller hvis borgeren ikke tåler større mængder sondeernæring på en gang. Langsom opstart ned til f.eks. 25-30 ml pr. time kan forebygge gastrointestinale gener, overfyldning af ventriklen og diarré samt bedre absorptionen af næringsstoffer.

 

Ved bolus indgift gives sondeernæringen i portioner fordelt over patientens vågne timer.

Remedier der skal være klar:

 • Handsker
 • Janetsprøjte
 • Ernæring opvarmet til stuetemperatur
 • Vand opvarmet til stuetemperatur
 • Spritswaps til rengøring af sondeindgangsport

Fremgangsmåde:

Borgeren lejres under indgift af sondeernæring samt ½ time efter, med hovedet eleveret min. 45° mhp. at forebygge aspiration.

 • Udfør håndhygiejne
 • Tag handsker på
 • Med en janetsprøjte trækkes tilbage på sonden, for at sikre at ventriklen ikke er fyldt. Hvis der kan aspireres mere en 50% af sidste bolus indgift kræves en ny vurdering i forhold til f.eks. pause og mindsket indgift m.m. samt observationer for kvalme og ubehag.
 • Aspiratet må ikke kasseres, men skal gives tilbage i ventriklen.
 • Hvis der ikke kan aspireres noget fra ventriklen ved tilbagetrækning på PEG sonden skal du indgive en lille mængde luft og lytte på ventriklen med stetoskop for at sikre korrekt placering af sonden. (se tidligere).
 • Giv minimum 20 ml vand for at sikre korrekt indløb.
 • Giv ernæringen i et roligt tempo uden at bruge stemplet på sprøjten. Det skal tage min. 20 minutter pr. måltid.
 • Skyl efter med minimum 20 ml vand.
 • Vær opmærksom på om sonden er blevet snavset og skal rengøres før den lukkes.
 • Husk at lukke sonden efter indgift.

Gælder både for bolus indgift på ernæringspumpe samt kontinuerlig indgift på ernæringspumpe.

Remedier der skal være klar:

 • Handsker
 • Janetsprøjte
 • Ernæring opvarmet til stuetemperatur
 • Vand opvarmet til stuetemperatur
 • Spritswaps til rengøring af sondeindgangsport

Fremgangsmåde:

Borgeren lejres under indgift af sondeernæring samt ½ time efter, med hovedet eleveret min. 45° mhp. at forebygge aspiration.

Tilslut ernæringssættet til ernæringspumpen:

 • Udfør håndhygiejne.
 • Pak ernæringssættet ud og stræk slangen.
 • Tag handsker på.
 • Hæng sondeernæringsposen på dropstativ, husk stuetemperatur.
 • Fjern beskyttelseshætten på henholdsvis sondeernæringsposen og ernæringssættet uden at berøre området under beskyttelseshætten.
 • Tilslut ernæringssættet til sondeernæringsposen uden at berøre tilslutningsfladen.
 • Indstil pumpen, dosis (hvor mange ml beboeren skal have) og hastighed.
 • Med en janetsprøjte trækkes tilbage på sonden, for at sikre at ventriklen ikke er fyldt. Hvis der kan aspireres mere en 50% af sidste bolus indgift kræves en ny vurdering i forhold til f.eks. pause og mindsket indgift m.m. samt observationer for kvalme og ubehag.
 • Aspiratet må ikke kasseres men skal gives tilbage i ventriklen.
 • Skyl med minimum 20 ml vand for at sikre korrekt indløb inden ernæringen sættes til.
 • Fjern beskyttelseshætten for enden af ernæringssættet. Opbevar beskyttelseshætten forsvarligt.
 • Tilslut ernæringssættet til sonden og start pumpen. Et måltid skal tage min. 20 minutter.

Når sondeernæringen er løbet ind:

 • Udfør håndhygiejne.
 • Tag handsker på.
 • Stop ernæringspumpen.
 • Adskil ernæringssættet fra sonden og sæt beskyttelseshætten på ernæringssættet.
 • Skyl efter med minimum 20 ml vand.
 • Vær opmærksom på om sonden er blevet snavset og skal rengøres før den lukkes.

60 min/antal min indløb over = x x = måltidets størrelse = indløb pr. time
Eks. Ønsker 300 ml kørt ind over 1,5 time.

60/90 min = 0,67 x 300 = 200 ml/t. Pumpen indstilles således på 200 ml/time.

Opbevaring af uåbnede pakninger:

Opbevares tørt og mellem 5-25º C.

 

Opbevaring af åbnede pakninger:
Indgift med sprøjte:

I køleskab:

 • Sondeernæringen skal opvarmes til stuetemperatur før indgift.
 • Opbevares i køleskabet med låget skruet på, og anvendes inden 24 timer. Husk at påføre dato og klokkeslæt. Må ikke genopvarmes.

Udenfor køleskab:

 • Sondemaden kan ved brug af bolus adapter, stå fremme ved stuetemperatur og er derved klar til brug.
 • Bolus adapter skrues på sondeernæringsposen, og kan derved tilkobles en janetsprøjte, for derefter at give sondeernæringen. Lukket system.
 • Bolus adapter er til engangsbrug og skiftes efter 24 timer.
 • Sondemaden må ikke stå i solen. Sondemaden skal anvendes inden 24 timer. Husk at påføre dato og klokkeslæt.
Indgift med pumpe:

Sondemaden opbevares på stativ med ernæringssæt i max 24 timer - må ikke stå i solen. Husk dato og klokkeslæt.

Ernæringssæt: Udskiftes dagligt. Må max hænge 24 timer.

Engangssprøjter: Udskiftes hver gang.

Flergangssprøjter: Udskiftes 1 gang i ugen.

Se rengøringsvejledning på medizdanmark.dk (PDF-fil)

Sonden skylles igennem med 20-40 ml tempereret postevand før og efter indgift af sondeernæring.

Ved frakobling skal studsen på ernæringssonden og ernæringssættet beskyttes mod forurening.

Være opmærksom på borgerens reaktion på sondeernæringen; kvalme, opstød, hikke, opkastning og hoste. Dette kan være med til at forebygge komplikationer og bivirkninger til sondeernæringsindgiften.

Aspirationspneumoni (lungebetændelse) er en alvorlig komplikation til sondeernæring.

Aspiration af sondeernæring til lungerne kan forebygges ved at borgeren lejres med hovedgærdet eleveret min. 45 grader under indgift og de efterfølgende 30 min.

Borgeren må ikke ligge med fladt hovedgærde. Borgere med PEG-sonde har samme risiko for at aspirere som patienter med nasogastrisk sonde. Et andet led i forebyggelsen er at udelukke ventrikelretention.

Diarré er ikke ualmindeligt hos patienter der får sondeernæring, især ikke hvis sondeernæringen er nyligt opstartet. Der kan være forskellige årsager til diarré, og flere muligheder bør overvejes, bl.a. for hurtig indgift (hvor langsommere indløbshastighed kan afhjælpe). For meget laksantia, ernæringens temperatur –

sørg for at maden har stuetemperatur, malabsorption, for få fibre, osmotisk betinget. OBS om de hygiejniske forholdsregler overholdes?

Kvalme/opkast. Overvej om årsagen kan være for hurtig eller for meget indgift af sondeernæring, obstipation, nedsat ventrikeltømning, hovedgærdet ikke er hævet som anbefalet. Overvej evt. ernæringspumpe. Denne kan både afhjælpe opkast og diarré.

Overvej også om klinisk diætist skal kontaktes mhp. at finde en løsning på andet sondemad, hvis diarre, kvalme og opkastning fortsætter.

Sondemadssyndrom, hvilket kan skyldes for stor indgift af protein i en for lille mængde vand, hvorved nyrernes kapacitet for koncentrering af affaldsprodukter overskrides.

Dette vil føre til dehydrering. Væskebehovet er normalt 30-40 ml/kg legemsvægt pr. dag, men tilstande med feber, svedtendens og abnorme væsketab som diarré og opkastning kræver yderligere væsketilførsel. Omkring 80 % af sondeernæringen er vand, resten er tørstof.

Abdominalt ubehag såsom kvalme, opkastning og opstød, kan afhjælpes ved at reducere infusionshastigheden.

Ved spørgsmål, råd og vejledning kontaktes ernæringsteamet i kommunen:

Advis sendes til "Ernæringsteam"

Telefonisk kontakt:

 • Klinisk diætist: 2225 9471
 • Sygeplejerske: 2065 7855
 • Indgift af sondeernæring dokumenteres via start/stop/godkend. Kun afvigelse fra ernæringsplanen dokumenteres i observationer.
 • Pleje af PEG-sonde beskrives i døgnrytmeplan. Hvis der er afvigelser, dokumenteres dette i observation.
 • Skifte af sonde samt kontrol af ballon dokumenteres i sondeernærings handlingsanvisning.
 • Ved indlæggelse er det vigtigt at oplysninger om ernæringsplanen fremgår. Sondemadsprodukt og mænge pr. indgift fremgår optimalt af FMK, ellers skal dette fremgå i sondeernærings handlingsanvisningen.

 

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven.

 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt. 

Gældende fra: 2017

Seneste revisionsdato: Juli 2023

Næste revisionsdato: Juli 2026

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Lisette Frederiksen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør