Luk alle
Åben alle

Sikre ensartet, korrekt og borgersikker pleje til borgere der ernæres med sondeernæring gennem nasalsonde.

Nasogastrisk sonde:

Denne sonde anvendes som midlertidig løsning ved tilstande, hvor borgeren ikke kan indtage tilstrækkeligt føde og væske til at dække ernæringsbehovet.

Kontrol af sondens placering

Inden hver indgift kontrolleres sondens placering ud fra den lægelige ordination:

 • Inspektion af tuschmærke ved næsefløj - for at se om der har været træk i sonden
 • Indblæsning af luft i sonden med sprøjte imens, der lyttes med stetoskop over ventriklen. Høres der boblelyde indikerer det, at sonden ligger korrekt. Ved tvivl kontaktes kollega for dobbelt tjek
 • Kontrol af aspirat – kan der aspireres og hvordan ser det ud. Hvis der ikke kan aspireres, indikerer det ikke nødvendigvis at sonden ikke ligger korrekt, men blot at ventriklen er tom.
 • Måling af pH værdi < 5,5. Der skal bruges 0,5-1 ml aspirat af ventrikelindhold. Dette gøres ved at kontrollere pH-værdien, som skal være under 5,5. Hvis borgeren er i behandling med protomhæmmere
  (f.eks. lanzoprazol, nexium) kan pH værdien være højere end forventet

Hvis der ikke opnås sikkerhed om at sonden er korrekt placeret ved den ordinerede metode konfereres med sygeplejerske.

Indgift af sonde ernæring

 • Borgeren lejres ved sondeernæring med hovedet eleveret min. 45 grader med henblik på at forebygge aspiration og ½ time efter måltidet.
 • Den ordinerede mængde sondemad hældes op i et målebæger.
  Sondemaden skal have stuetemperatur.
 • Åben for sonden og drej sprøjten på sonden.
 • Før indgift af sondeernæring aspireres der på sonden, da ventrikelretention på > 50% af sidst indgivne bolus kræver ny vurdering i forhold til f.eks. pause og mindsket indgift m.m.
  Eller observer borgeren for kvalme og ubehag.
 • Tag sprøjten af.
 • Stemplet fjernes fra sprøjten, og sprøjten sættes tilbage på sonden.
 • Skyl igennem med aftalt mængde vand.
 • Hæld sondemad i sprøjten, og lad den ordinerede mængde løbe ind ad sig selv. Stemplet kan bruges forsigtigt, hvis det løber trægt. Skal løbe ind over minimum 20 min.
 • Til slut skylles sonden igennem med den ordinerede mængde vand.
 • Tag sprøjten af og luk for sonden.
 • Det er vigtigt at bemærke, at borgeren skal være under opsyn under hele indgiftstiden. Borgeren skal observeres for ubehag og symptomer på evt. fejlplacering af sonden, der også kan ses under selve sondeindgiften samt aspirationssymptomer (kraftig hoste) og lufthunger.
 • Medicin i tabletform ændres til flydende, så vidt det er muligt. Alternativt knuses tabletter, hvor det er muligt. Der skal altid skylles efter med vand efter medicinindgift inden tilsæt af sondemad.
 • OBS: Det meste af den ordinerede væske gives før indgift af sondeernæring og der skylles efter med omkring 40-50 ml væske efter endt sondeernæring.

Uåbnede pakninger

 

 • Opbevares tørt og mellem 5-25º C.

 

Åbnede pakninger

 

I køleskab:

 • Sondeernæringen skal opvarmes til stuetemperatur før indgift.
 • Opbevares i køleskabet med låget skruet på, og anvendes inden 24 timer. Husk at påføre dato og klokkeslæt. Må ikke genopvarmes.

 

Udenfor køleskab:

 • Sondemaden kan ved brug af bolus adapter, stå fremme ved stuetemperatur og er derved klar til brug.
 • Bolus adapter skrues på sondeernæringsposen, og kan derved tilkobles en janetsprøjte, for derefter at give sondeernæringen. Lukket system.
 • Bolus adapter er til engangsbrug og skiftes efter 24 timer.
 • Sondemaden må ikke stå i solen. Sondemaden skal anvendes inden 24 timer. Husk at påføre dato og klokkeslæt.

Engangssprøjter: Udskiftes hver gang.

Flergangssprøjter: Udskiftes 1 gang i ugen.

Se rengøringsvejledning på medizsanmark.dk (PDF-fil)

 

Være opmærksom på borgerens reaktion på sondeernæringen; kvalme, opstød, hikke, opkastning og hoste. Dette kan være med til at forebygge komplikationer og bivirkninger til sondeernæringsindgiften.

Aspirationspneumoni (lungebetændelse) er en alvorlig komplikation til sondeernæring.

Aspiration af sondeernæring til lungerne kan forebygges ved at borgeren lejres med hovedgærdet eleveret min. 45 grader under indgift og de efterfølgende 30 min.

Borgeren må ikke ligge med fladt hovedgærde. Borgere med PEG-sonde har samme risiko for at aspirere som patienter med nasogastrisk sonde. Et andet led i forebyggelsen er at udelukke ventrikelretention.

Diarré er ikke ualmindeligt hos patienter der får sondeernæring, især ikke hvis sondeernæringen er nyligt opstartet. Der kan være forskellige årsager til diarré, og flere muligheder bør overvejes, bl.a. for hurtig indgift (hvor langsommere indløbshastighed kan afhjælpe). For meget laksantia, ernæringens temperatur –sørg for at maden har stuetemperatur, malabsorption, for få fibre, osmotisk betinget. OBS om de hygiejniske forholdsregler overholdes?

Kvalme/opkast. Overvej om årsagen kan være for hurtig eller for meget indgift af sondeernæring, obstipation, nedsat ventrikeltømning, hovedgærdet ikke er hævet som anbefalet. Overvej evt. ernæringspumpe. Denne kan både afhjælpe opkast og diarré.

Overvej også om klinisk diætist skal kontaktes mhp. at finde en løsning på andet sondemad, hvis diarre, kvalme og opkastning fortsætter.

Sondemadssyndrom, hvilket kan skyldes for stor indgift af protein i en for lille mængde vand, hvorved nyrernes kapacitet for koncentrering af affaldsprodukter overskrides.

Dette vil føre til dehydrering. Væskebehovet er normalt 30-40 ml/kg legemsvægt pr dag, men tilstande med feber, svedtendens og abnorme væsketab som diarré og opkastning kræver yderligere væsketilførsel. Omkring 80 % af sondeernæringen er vand, resten er tørstof.

Abdominalt ubehag såsom kvalme, opkastning og opstød, kan afhjælpes ved at reducere infusionshastigheden.

 • Ved spørgsmål, råd og vejledning kontaktes ernæringsteamet i kommunen:
 • Advis sendes til ernæringsteam
 • Telefonisk kontakt:
  • Klinisk diætist: 2225 9471
  • Sygeplejerske: 2065 7855
 • Pleje af nasal-sonde beskrives i døgnrytmeplan. Hvis der er afvigelser, dokumenteres dette i observation.
 • Skifte af sonde dokumenteres i sondeernærings handlingsanvisning.
 • Ved indlæggelse er det vigtigt at oplysninger om ernæringsplanen fremgår. Sondemadsprodukt og mænge pr. indgift fremgår optimalt af FMK, ellers skal dette fremgå i sondeernærings handlingsanvisningen.
 • Indgift af sondeernæring dokumenteres via start/stop/godkend. Kun afvigelse fra ernæringsplanen dokumenteres i observationer.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven.

 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: 2017

Seneste revisionsdato: Juli 2023

Næste revisionsdato: Juli 2026

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Lisette Frederiksen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør