Luk alle
Åben alle
 • Sikre at journalføringspligten i sundhedsloven opretholdes.
 • Opret grundforløb ”Pleje, visitation og sundhed”
 • Opret forløb ”FSIII”

Følgende oprettes under ”IKKE tilknyttet forløb”

Luk alle
Åben alle
 • Patientens navn og cpr-nr.

Følgende punkter findes under OVERBLIK ”Sundhedsfaglige kontakter og pårørende”:

 • Relevante organisationsleverandører
 • Interne brugere (dvs. sundhedsfaglige kontaktpersoner)
 • Eksterne kontaktpersoner
 • Pårørende
 • Tilknytning af FMK – kun såfremt personalet har med borgerens medicin at gøre.
  Evt. se instruks medicinhåndtering
 • Egen læge
 • Apotek
 • Medicininformation x 1 (status udfyldt) - her SKAL dato for næste medicingennemgang fremgå (planlæg opgave)
  Findes under ”Aktuel Medicin”
 • Er medicininformation IKKE oprettet, oprettes den under ”Overblik” -> ”FSIII Supplerende sagsoplysninger” 
  Kan efterfølgende ses under ”Aktuel Medicin”

2 nedenstående punkter udfyldes når der er sygepleje

 • Cave/overfølsomhed (status aktiv) – udfyldes hvis relevant
 • Livsafslutning (status aktiv) – udfyldes på alle beboere i Plejebolig og i hjemmeplejen hos borgere hvor det skønnes relevant.
  (Stillingstagen til fravalg af genoplivningsforsøg og behandlingsniveau gælder kun med dokumentation af lægens MedCom, lægens navn og dato)
 • Basis APV (status udfyldt)
 • Juridiske oplysninger (status aktiv) – udfyldes hvis relevant

Findes under OVERBLIK – ”Supplerende oplysninger”

 • Smittefare – udfyldes hvis relevant
 • Risikovurdering - udfyldes hvis relevant

Findes under OVERBLIK – ”Supplerende oplysninger”

Følgende oprettes under ”FSIII Forløb”

Luk alle
Åben alle

Der udfyldes kun de Tilstande der er aktuelle.

(Er borgeren selvhjulpen ved hjælp af hjælpemiddel er scoringen 0 og tilstanden ikke aktuel.)

Beskrivelse af funktionsevnetilstande FS III - Guide til niveauer oktober 2018

På plejecentre (udfyldes og opdateres af)

 • Visitator (kun ifm. indflytning)
 • Social- og sundhedsassistent
 • Opdateres af SSH – skal godkendes af SSA

Hjemmeplejen (udfyldes og opdateres af)

 • Visitator
 • Teamkoordinator
 • Opdateres af social- og sundhedsassistent
 • Opdateres af SSH – skal godkendes af teamkoordinator

Nedenstående punkter i en funktionsevnetilstand udfyldes:

Nuværende niveau: 0-4

Fagligt notat:

 • B – behov
 • Å – årsag til funktionsnedsættelse
 • S – hvilke symptomer + overordnet behov for hjælp

Forventet niveau: 0-4

Borgerens vurdering (borgerens egne ord):

 • Udførsel
 • Betydning af udførsel
 • Borgerens forventning og mål

------

 • Revideres ved ændringer eller som minimum
  • Hvert ½ år ved personlig pleje
  • x 1 årligt ved rengøring

Boligens indretning (udfyldes af):

 • visitator
 • sagsbehandlende terapeuter
 • plejepersonalet

Udfyldes ved:

 •  problemstillinger i hjemmet ifm. anmodning om personlig og praktisk hjælp og/eller hjælpemidler.

Udredes – kun hvis der er sygepleje.

Beskrivelse af helbredstilstande (PDF-fil)

Plejebolig (udfyldes af)

 • Sygeplejerske
 • Må opdateres af social- og sundhedsassistent

Hjemmeplejen (udfyldes af)

 • Sygeplejerske
 • Må opdateres af social- og sundhedsassistent

Jævnfør lovgivningen skal man forholde sig til alle 44 tilstande ift. om de er aktuelle, potentielle eller ikke aktuelle
– kan med fordel tage udgangspunkt i borgerens medicinliste hvis den er tilgængelig

Sygeplejefaglig udredning

Sygeplejefaglig udredning - skema

 • Aktuelle tilstande: de udløser en sygeplejeindsats – alle punkter i tilstanden beskrives/udfyldes og gemmes som ”Aktiv”.
 • Potentielle tilstande som er potentielle, men endnu ikke udløser en sygeplejeindsats.
  Kan også være medicin, som borgeren får ifm medicinadministration
  I det Faglige notat på tilstanden beskrives den potentielle tilstand.
  Tilstanden gemmes som ”Potentiel”.
 • Ikke aktuelle tilstande gemmes som ”Ikke relevant”
 • Revideres som minimum x 1 årligt eller ved markante ændringer
 • Er en aktuel eller potentiel tilstand ikke længere relevant, opdateres den og gemmes som ”Inaktiv”

Nedenstående punkter i en Helbredstilstand udfyldes:

Nuværende vurdering: prosatekst – (hvordan er nuværende tilstand)

Fagligt notat:

 • P – problem
 • Å – årsag
 • S – symptomer + overordnet behov for hjælp

Hvem er behandlingsansvarlig læge – aftaler for kontroltider v. egen læge, speciallæge eller ambulatorium.

Dokumentation af patientens samtykke til den konkrete indsats, som borgeren skal have hjælp til.

Forventet vurdering: prosatekst – (den forventede tilstand) eller ordene Forbedring, forværring eller uændret

Borgerens vurdering:

 • Udførsel
 • Betydning af udførsel
 • Borgerens forventninger og mål
 • Borgers egne ord
 • Udfyldes af alle medarbejdere hvor de kan.
 • Kun sygeplejersken skal udfylde ”helbredsoplysninger”

Vejledning til udfyldelse af Generelle oplysninger (PDF-fil)

Under Helbredsoplysninger dokumenteres:

 • Samtykke - kan borger give informeret samtykke; i så fald ikke, angives hvem der varetager det stedfortrædende samtykke.
 • Punktform – angives diagnose, hvor stammer oplysningerne fra

Skabelon for udfyldes af helbredsoplysninger:

 • Diagnose + hvor oplysninger stammer fra:
 • Diagnose + hvor oplysninger stammer fra:
  Samtykke: Er borger i stand til at give et informeret samtykke indenfor sundhedsfaglige og økonomiske forhold.

Hvis ikke, hvem giver så det stedfortrædende samtykke på borgerens vegne.

Beskriv briller, høreapparater og tandstatus hvis ikke det står beskrevet i en helbredstilstand, fordi der er en aktuel eller potentiel sygeplejeproblemstilling.

Vaccination

 • Udfyldes hvis borger har GPS
 • Billede dokumentation efter samtykke fra borger eller pårørende

Vejledning til ansøgning om GPS til borger

Findes under OVERBLIK – ”FSIII – bolig, APV, GPS og nødkalder”

Dokumentationsansvar for demenskoordinator, ernæringssygeplejerske, kompressionssygeplejerske, kontinenssygeplejersker, mestring og sårsygeplejersker:

Læs mere om Dokumentation - specialfunktioner

• Der skal oprettes indsatsmål til alle indsatser
• Når der delegeres en sygeplejeindsats, opretter sygeplejerske indsatsmål –
herefter er ssh/ssa ansvarlig for opdatering af målet.

 • Døgnrytmeplan – heri kan sygeplejeindsatser beskrives hvis ikke det kræver en tæt opfølgning.
 • Ifm. delegering af sygeplejeindsats, opretter spl handlingsanvisning hvorefter ssa er ansvarlig for opdatering.
 • Oprettes ved sundhedsfaglig problemstilling der følges tæt.
 • Oprettes på kroniske sygdomme der følges tæt.
 • I handlingsanvisning kan det anføres hvilken Tilstand løbende observationer relateres til.
 • Oprettes på den Tilstand hvor der er ordineret pn medicin.
 • Klippekortsordning

Læs om Klippekortsordning - dokumentation

Udfyldes hvis der er sygepleje:

 • BT og Puls angives på alle borgere
 • Vægt og BMI angives på alle borgere
 • Respirationsfrekvens angives på borgere med respirationsproblemer
 • Magtanvendelse – udfyldes hvis relevant

Findes under OVERBLIK – ”Magtanvendelse - Omsorg

 • Oprettes hvis der bestilles APV hjælpemidler

Findes under OVERBLIK – ” FSIII – Bolig, APV, GPS og Nødkalder”

 • Ved dokumentation af borgerrelaterede forhold
 • Når der er ændring ift. det forventede og allerede beskrevet
 • I nogle situationer er det relevant at opdatere Tilstande eller handlingsanvisninger i stedet for et observationsnotat.

Gældende fra: September 2016

Seneste revisionsdato: Juli 2021

Næste revisionsdato: Juli 2024

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

01.06.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...