Luk alle
Åben alle

Hvis du ønsker at passe et familiemedlem eller en nær pårørende, som ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om plejeorlov efter Servicelovens § 119.

Formålet med plejeorlov er, at give den syge borger et alternativ til hospitalsophold, plejebolig og hospice, og dermed muligheden for at blive passet af en nærtstående person i vante og hjemlige omgivelser.

Hvis du har plejeorlov kan hjemmeplejen fortsat hjælpe med personlig pleje (toiletbesøg, bad osv.), hvis du og den syge person ønsker dette –det er helt op til jer.

Skive Kommune kan bidrage med hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler osv. afhængig af behovet.

Plejeorlov gives som hjælp til den uhelbredelig syge borger og vedkommende skal være indforstået med, at du som pårørende holder plejeorlov.

Du har ret til at holde plejeorlov, uanset om du er ansat i det offentlige eller på det private arbejdsmarked.
Der er dog en række betingelser som både du og den syge skal opfylde.

For at du har ret til plejeorlov, skal den syge opfylde følgende:

  • en læge skal have fastslået, at hospitalsbehandling er udsigtsløs, og at prognosen er kort levetid
  • den uhelbredelig syge skal have behov for pleje og omsorg
  • det skal være muligt og hensigtsmæssigt at pleje den syge i hjemmet

Der er ikke fastsat nogen tidsbegrænsning for plejeorlovens længde. Plejeorlov bliver bevilget så længe den syge person har brug for pleje og omsorg.

For at du kan få plejeorlov, skal du opfylde følgende:

  • Du skal være i stand til at varetage almindelig omsorg, støtte og lindring
  • Du skal være dagpengeberettiget
  • Hvis du ikke er dagpengeberettiget, f.eks. hvis du er kontanthjælpsmodtager, kan du stadig få plejeorlov, dog vil du få udbetalt en lavere ydelse, end hvis du var berettiget til dagpenge (jf. Servicelovens §120 stk.2)

For at søge om plejeorlov skal du udfylde en digital ansøgning. Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du søger kommunen om plejeorlov.

Fuld eller deltidsorlov

Du har mulighed for at holde enten fuld orlov, hvor du er helt væk fra dit arbejde i en periode, eller deltidsorlov, hvor du passer dit arbejde på nedsat tid, og holder orlov i de resterende timer.

Du kan også vælge at dele orloven med en eller flere andre, f.eks. dine søskende eller dine børn.

Du kan maksimum holde plejeorlov i det antal timer om ugen, du er ansat hos din arbejdsgiver. Det betyder, at hvis du f.eks. er ansat 32 timer om ugen, kan du ikke holde plejeorlov i 37 timer om ugen. Du kan dog godt afholde plejeorlov i færre timer end du er ansat, hvis du f.eks. ønsker at arbejde nogle dage eller timer ved siden af din plejeorlov.

For at søge om plejeorlov skal du udfylde en digital ansøgning via borger.dk. Du kan bruge NEM-ID for at søge. Hvis du ikke har NEM-ID så kontakt Pleje og Visitation.

Vær særlig opmærksom på, at du sammen med ansøgningen skal indsende en kopi af dine lønsedler for de seneste 3 måneder.

Du kan tidligst få plejeorlov fra den dag du henvender dig til Pleje og Visitation.

Løn eller plejevederlag?

Når du går på plejeorlov, er der to muligheder for dig økonomisk: enten giver din arbejdsgiver dig løn under plejeorloven, eller også modtager du plejevederlag fra Skive Kommune. Forskellen på plejevederlag og løn er, at du med plejevederlag ikke får pension og feriepenge, da der ikke er tale om et ansættelsesforhold. Plejevederlag er skattepligtigt, og du skal betale arbejdsmarkedsbidrag.

Reglerne er ens uanset om du er ansat i en offentlig eller en privat virksomhed.

Hvis din arbejdsgiver giver dig løn under orloven

Hvis din arbejdsgiver giver dig løn under plejeorloven, udbetaler Skive Kommune plejevederlaget som refusion til din arbejdsgiver. Det vil sige, at din arbejdsgivers udgift under din plejeorlov er differencen mellem din løn inkl. feriepenge og pension og plejevederlaget.

Hvis din arbejdsgiver ikke giver dig løn under plejeorloven

Hvis din arbejdsgiver ikke giver dig løn under din plejeorlov, vil du modtage plejevederlag fra Skive Kommune. Det samme gælder, hvis du er ledig og er berettiget til dagpenge.

Hvor meget får jeg i plejevederlag?

Plejevederlag bliver udregnet ud fra det antal timer om ugen du har plejeorlov x med din timeløn. Din timeløn kan max. udgøre 1,5 x sygedagpengesatsen, og hele dit plejevederlag må ikke overstige din vanlige indtægt.

Hvis du ikke er berettiget til sygedagpenge, f.eks. hvis du er kontanthjælpsmodtager, kan du i stedet for plejevederlag få udbetalt et basisbeløb, jf. Servicelovens § 120 stk. 2.

Hvis den syge bliver indlagt eller kommer på hospice

Hvis den person du har plejeorlov til at passe, bliver indlagt på hospitalet eller på hospice i kortere tid –op til ca. 14 dage –kan du beholde plejeorloven og plejevederlaget.

Det samme gælder, hvis den syge kommer på et midlertidigt ophold i en plejebolig eller midlertidigt på hospice.

Som udgangspunkt falder plejeorlov og plejevederlaget væk, hvis den syge bliver indlagt í en længerevarende periode, på over 14 dage -men det vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde.

Når plejeorloven ophører

Når den syge dør, skal du kontakte Pleje og Visitation senest efter to hverdage, for at vi kan afslutte  plejeorloven.

Du kan få udbetalt plejevederlag i op til 14 dage efter dødsfaldet.

Hvis du er lønmodtager, skal du senest to hverdage efter dødsfaldet meddele din arbejdsgiver, hvornår du kommer på arbejde igen.

Pleje og Visitation
Resenvej 25, plan 4, 7800 Skive

Tlf.: 9915 6660 (tast 4)

Telefontid alle hverdage fra kl. 8.00-9.00

Åbent for personlig henvendelse:

  • Alle hverdage fra kl. 10.00-12.00

Mail: vh@skivekommune.dk

Sidst opdateret

06.02.2024

Ansvarlig redaktør