Luk alle
Åben alle
 • At sikre en korrekt og forsvarlig behandling af midler tilhørende borgere/beboere
 • Samt at sikre ansatte ved Skive Kommune mod uberettiget mistanke om svig.

Som hovedregel har borgeren selv ansvaret for sin økonomi.

Beslutning om administration af borgernes lommepenge træffes af lederen af det pågældende område. Dette gælder både for borgere i eget hjem og borgere på plejecentre.

Der skal udarbejdes en skriftlig aftale med borgeren om:

 • Hjælpens omfang
 • Skive Kommunes betingelser og krav for at hjælpe

Skive Kommunes betingelser for at hjælpe

Borgere på plejecenter:

 • Der udarbejdes en administrationsaftale hvor det fremgår, hvem i borgerens omgangskreds (familie og andet netværk), der hjælper borgeren med de økonomiske dispositioner.
  Der skal ligeledes fremgå hvortil rudekuverter og regninger sendes. Der skal afklares om borgeren er fra/ tilmeldt E-post og afklares hvem der administrerer dette.
 • Borgeren og familien kan aftale med kontaktpersonen om hjælp til administration af lommepenge eksempelvis 200 kr. når lederen har truffet beslutning om det. Aftale herom skal fremgå af administrationsaftalen.
 • Der udarbejdes dokumentation som beskrevet under punktet dokumentation
 • Ved udlevering af penge for borgeren skrives til hvad, hvornår i observation (se under dokumentation) og attesteres sammen med kollega på bon eller andet papir.
 • Pengene og evt bon opbevares hos borgeren.

Borger i eget hjem med hjemmepleje:

 • Borgeren og familien kan aftale med kontaktpersonen om hjælp til administration af lommepenge eksempelvis 200 kr., når lederen har truffet beslutning om det. Aftale herom skal fremgå af oprettet administrationsaftale.
 • Der udarbejdes dokumentation som beskrevet under punktet dokumentation
 • Ved udlevering af penge for borgeren skrives til hvad, hvornår i observation (se under dokumentation), og der attesteres- evt. sammen med kollega- på bon eller andet papir.
 • Pengene og evt bon opbevares hos borgeren.

Såfremt borgeren ikke selv kan varetage sin økonomi og ingen familie eller anden netværk har, skal der søges om økonomisk værgemål for den pågældende borger via Statsamtet. Leder godkender.

Den udpegede værge vil fremover have ansvaret for borgerens økonomi jf. ovenstående retningslinjer. Der skal sikres at værgen varetager opgaven.

Værgemål søges hos Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen): https://familieretshuset.dk/ af pårørende eller den daglige leder.

Gaver og arv mv.

Den enkelte ansatte må ikke modtage hverken gaver eller arv, ligesom der ikke må indgås handler mellem den ansatte og borgeren/beboeren.

Overtrædelse vil medføre afskedigelse.

Ansvarlig: Det er ledernes opgave og ansvar, at disse regler overholdes

Ref: Bilag til – Principper for økonomistyring Bilags nr. 16 (Intranettet)

 • Der oprettes tilstand ” Skaffe sig varer og tjenesteydelser” hvor fagligt notat udfyldes med Problem - Årsag -symptom, hvad vores opgave er og hvordan den forvaltes
 • Hvis mange informationer kan der oprettes en handlingsanvisning.
 • Ved udlevering af penge for borgeren dokumenteres i Observation, der relateres til tilstanden

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt. 

Gældende fra: 

Seneste revisionsdato: Februar 2023

Næste revisionsdato: Februar 2026

Udarbejdet af:

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...