Luk alle
Åben alle
 • Rette medicin til rette tid på rette måde

FMK - Fælles medicinkort:

 • Et system hvor lægen ordinerer medicin. Oplysningerne fra FMK henter vi ned på borgerens lokale medicinliste i Nexus.

 

 • Indeholder oplysninger om alle elektroniske recepter og udleverede receptpligtige lægemidler. (oplysningerne opbevares i 2 år)
 • Læger har ordinationsretten – ved lægemiddelordination skal lægen vurdere indikation, kontraindikation, risiko for bivirkninger + stillingtagen til mulige interaktioner med øvrige lægemidler og kosttilskud som patienten anvender.
 • Ansvarlig for at patienten er informeret og har givet samtykke til behandlingen.
 • Angiver på FMK
  • Indikation
  • Dato for ordination, ændringsdato og seponeringsdato (hvis kendes),
  • Lægemidlets handelsnavn
  • Lægemiddelform
  • Styrke (ex. mg/tbl)
  • Enkeltdosis og døgndosis
  • Doseringshyppighed (evt. tidspunkt).

   

  Lægen er kun forpligtet til at angive administrationstidspunkt, hvis det er relevant for behandlingen – ex. parkinsonmedicin hvor præcise tidspunkter er vigtige.

 • Forpligtet til at indberette alle lægemiddelordinationer til FMK, såsom seponering, pausering, op- eller nedjusteringer af dosis.
 • Telefonordinationer: ved mundtlig ordination, gentages ordinationen for lægen for at sikre, at ordinationen er forstået.
  Lægen opdaterer FMK.
 • Håndtering af lægemidler skal foregå efter de instrukser, som lægen har givet - en medarbejder må aldrig foretage ændringer af en ordination, medmindre det sker efter aftale med en læge.
 • Hvis lægens instruktion strider mod de lokale instrukser, skal medarbejder straks gøre sygeplejersken opmærksom herpå. Sygeplejersken kontakter læge.
 • Medarbejder skal sige fra ved mistanke om fejl eller andre misforståelser.
 • Hvis en medarbejder ikke mener sig i stand til at varetage håndteringen af et lægemiddel forsvarligt, herunder sikre den nødvendige observation af patienten, skal medarbejderen frasige sig opgaven og orientere sin nærmeste leder.
 • Ved tvivl om en ordination, skal man ikke administrere lægemidlet til patienten, men i stedet tage kontakt til sygeplejerske og eventuelt lægen med henblik på en afklaring.
 • Dokumentere relevante observationer i forbindelse med lægemiddelhåndtering, eksempelvis bivirkninger.
 • De der dispenserer et lægemiddel, er ansvarlig for, at dispenseringen er i overensstemmelse med ordinationen, og for at lægemiddelbeholderen (doseringsæske, medicinbæger, ampul, sprøjte eller lignende) er mærket med patientens navn og cpr-nummer.
 • OBS. Hvis plejen har fået en lægeordination på ex. dispensering hos borgeren og borger/pårørende ønsker at varetage egen lægemiddelbehandling, skal en afslutning af opgaven ske i samarbejde med ordinerende læge.
 • Al ordineret medicin skal fremgå af medicinlisten i omsorgssystemet (også alternativ medicin, kosttilskud og håndkøbsmedicin).
 • Medicinlisten skal være tilknyttet FMK - af ordinationen skal fremgå:
  • Dato for ordination
  • Ændringsdato og/eller seponering
  • Ordinerende læges navn eller navn på sygehuset og afdeling
  • Behandlingsindikation
  • Altid det aktuelle handelsnavn
  • Dispenseringsform ex. brustbl, depottbl, mikstur, plaster, creme, øjendråber eller supp/vagitorie
  • Styrke (mg)
  • Doseringen – hvor meget medicin ad gangen og pr. døgn (ex. 1 tbl 3 gange dagligt)
  • Tidspunkt medicinen skal tages på

   Lægen er kun forpligtet til at angive eksakt administrationstidspunkt hvis det er relevant for behandlingen ellers må de ex. angive morgen/ aften eller 2 gange dagligt og personalet skal selv angive administrationstidspunkt på den lokale medicinliste.

 • Lægen har kun pligt til at indberette lægemiddelordinationer, recepter og udleverede lægemidler i FMK.
  Lægen kan indberette andre relevante oplysninger, herunder oplysninger om brug af kosttilskud, håndkøbslægemidler.
  Indberetter lægen ikke ovenstående oprettes det på ”Ny lokal ordination”.
  Oprettes kun når læge skriftligt har accepteret at borgeren får det.
 • Hos borgere, hvor vi skal administrere ex. èt præparat ud af FMK, er det sygeplejerskens ansvar at udarbejde en medicinliste for det/de præparater, sygeplejersken eller andre i hjemmeplejen/klinikken skal administrere.
 • Det skal fremgå af medicinlisten om medicinen:
  • Dispenseres
  • Er dosispakket
  • Er pn
  • Andre dispenseringsformer, som ex. injektion, cremer, gives efter skema m.m.
  • Er selvadministrerende eller pårørende administrerer det
 • Medicin med variable doseringer skal så vidt muligt registreres på medicinlisten.
 • Ved alle ændringer opdateres FMK.
 • Ved ændring af handelsnavn midt i dispensering Se dispensering

dispensering-medicin.pdf (skive.dk)

Gældende fra: Januar 2013

Seneste revisionsdato: Januar 2022

Næste revisionsdato: Senest Januar 2025

Udarbejdet af: 

 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen 

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør