Luk alle
Åben alle
 • Rette medicin til rette tid på rette måde

Vurder om borger kan overgå til dosisdispensering eller sygeplejeklinik.

Er dosispakket eller klinik på nuværende tidspunkt ikke muligt, dokumenteres dette i tilstanden – skal løbende vurderes.

Rammer for dispensering:

 • Skal foregå uforstyrret!
 • Ved dispensering i borgerens hjem må man gøre klart for borgeren, at ro er vigtig for en sikker dispensering.

        På plejecentre kan man vælge et sted, der kan afskærmes fra andre.

 • Medicindispensering finder sted hos borgeren i dennes bolig hvor der er et pædagogisk -, rehabiliterende sigte eller klinik ikke er en mulighed.

 

Dispensering:

En dispensering varetages ALTID af sygeplejerske INDEN den kan delegeres

Medicin må som udgangspunkt højest opbevares 4 uger uden for orginalemballagen, medmindre kortere holdbarhed er angivet på emballagen - dvs. der må højest dispenseres til 4 uger ad gangen.

 • Vi administrerer medicinen i den for borgeren bedst egnede form (ex. flydende til borgere med sonde).
 • Anvend handsker ved ophældning jf. Hygiejneinstruks (Nitril handsker anbefales generelt ved direkte håndtering af medicin - skal skiftes efter 20 minutter)
 • Dispensering jf. opdateret medicinliste og vha. dispenseringsmodullet i Nexus.

Dispenseringsmodul -Nexus

 • OBS – det aktuelle handelsnavn på det konkrete præparat skal ALTID fremgå af medicinlisten.

Dispenseringsmodul - præparatændring -Nexus

 • Doseringsæsker med ophældt medicin skal være mærket med patientens navn og cpr-nummer
 • Der hældes KUN op til det antal dage der er alle præparater til - Efterdosering er som udgangspunkt ikke tilladt.

        UNDTAGELSESVIS: Når der ordineres en ny behandling ex. antibiotikakur, kan en autoriseret                      sundhedsperson ophælde dette - det angives tydeligt på æskerne hvilken uge/dato man er i gang                med, således at antal tabletter er i overensstemmelse med medicinlisten.

 • Kontroller følgende på det medicinglas/beholder medicin dispenseres fra:

             Patientens navn

             Lægemidlets handelsnavn

             Styrke/koncentration

             Dosis

             Tidspunkt for hvornår det skal gives/indtages

             At holdbarhedsdato ikke er overskredet.

 

Er der ikke etiket med navn og indikation på glasset skal man beholde den yderste emballage, hvor etiketten forefindes.

 • Ingen løse tabletter i blisterpakkerne - er der trykket for mange tabletter ud, skal de pga. manglende holdbarhed kasseres.
 • Kontrollere at antallet af tabletter på medicinlisten og i doseringsæskerne stemmer overens

 

 • OBS dispensering af pn medicin

Pn medicin

Dispensering pn medicin - Nexus

 • Manglende medicin genbestilles via medicinlisten - hvis ikke muligt via MedCom.
 • Ved uregelmæssigheder/ fejl kontaktes lægen eller apoteket.

 

 • Al den medicin, patienten er i behandling med, skal være i patientens medicinbeholdning (både fast og pn-medicin) – opbevares adskilt fra andre patienters medicin incl. samlevende.
 • Medicinen skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende i patientens bolig, i et medicinskab eller rum indrettet til opbevaring af medicin.

 

 • Når Ikke dispenserbar medicin (ex. dråber, insulinpenne, salver m.m.) eller anden medicin der har begrænset holdbarhed efter åbning, tages i brug, påføres der anbrudsdato og navn, såfremt det ikke opbevares i original kasse m. navn på.

 

 • Medicin IKKE i brug i opbevares i separat pose, mærket ”ikke i brug” – adskilt fra den øvrige medicin.

        Anbefaling at lægge et skema sammen med posen, hvorpå hver enkelt præparat i posen er noteret med          udløbsdato. – Tjek skemaet ved dispensering ift. om nogle af præparaterne har overskredet udløbsdato          og skal destrueres.

Af patientsikkerhedsmæssige årsager anbefales det IKKE at ændre i en dispenseret eller dosispakket medicin.

OBS vær undersøgende på om ændringerne kan vente til næste dispensering eller dosisrulle.

 

Fjernes der tabletter fra dosisposer eller doseringsæsker, skal tabletterne kunne identificeres sikkert og entydigt. Ellers skal al medicinen i den eller de berørte dosisposer eller rum i doseringsæsken kasseres, og
medicinen skal dispenseres på ny.

Dispenseret/dosispakket medicin 

 • Sygeplejerske/SSA kan hvis ovenstående er opfyldt, fjerne præparat i den ophældte medicin.

       

 • Ved ændring i dosispakket medicin åbnes de dosispakkede poser hvori der er ændringer og ophældes i doserings æsker.

        Bibehold evt. den tømte pose i rullen og marker tydeligt at der er en sidedosering for ex.                            aftenmedicinen. (Se instruks for dosispakket medicin)

        

 

 • Den der foretager ændringer er ansvarlig for, at resterende beholdning af den doserede medicin er i overensstemmelse med medicinlisten.

 

 • Sygeplejerskerne skal efter behov, dog som MINIMUM en gang årligt gennemgå medicinlisten systematisk.

        Sammenholde ordinationerne med plejens observationer, reflektere og henvende sig til egen læge.

        Eks.: Er der medicin der aldrig bruges; gives PN så ofte, at det skal være en fast ordination; kan noget            slås sammen så der de på færre klokkeslæt o. lign.

        Vurder om der er ændringer i borgers tilstand, så egen dosering, klinik eller dosispakket medicin er en            mulighed.

 • Dato for kommende gennemgang dokumenteres i skemaet ”Medicininformation” - der oprettes Opgave på relevant tilstand med dato for næste gennemgang.
 • Dispensering varetages vha. dispenseringsmodulet og heri dokumentation for udført opgave

Dispenseringmodul - Nexus

 • Udført opgave – start, stop og godkend.
 • Oprettelse af handleanvisning på medicindispensering KUN i de tilfælde hvor der en problemstilling der skal følges tæt.

Gældende fra: Januar 2013

Seneste revisionsdato: November 2023

Næste revisionsdato: Senest November 2026

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Dorte Pedersen
 • Sygeplejerske Asta Flodgaard

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

22.11.2023

Ansvarlig redaktør