Luk alle
Åben alle
 • At sygeplejersker i Akut teamet i Pleje & Omsorg Skive Kommune har den fornødne viden og forståelse for vurdering af, hvornår der er indikation for måling af INR
 • At sygeplejerskerne kan håndtere måling af INR (kapillærblod).

INR = International Normalised Ratio er:

En standard for hvor længe blodet er om at størkne i forhold til normal standard; Koagulationstiden.

INR afspejler koncentrationen af koagulationsfaktorerne ll + Vll og X på den måde, at jo lavere koncentration er i blodet, des længere er blodet om at størkne og jo højere er INR værdien.

Raske mennesker har en INR-værdi på 1.

Borgere med tidligere arterielle eller venøse Tromboser, Forkammerflimmer, Lungeemboli eller Hjerteklapopererede vil typisk være i AK – behandling.

Og det er de borgere der skal måles INR på

Er man i AK-behandling (antikoagulationsbehandling) tilstræbes typisk at INRværdien ligger mellem 2 og 3.

OBS blødning ved borgere i behandling med Warfarin, eksempelvis Maravan, Warfarin er en Vitamin K- antagonist som modvirker effekten af vitamin K.

Overbehandling viser sig blødning fra slimhinder i f.eks. mundhule, næse og urinveje.

INR-måling kan derudover i få tilfælde være relevant ved patienter med leverlidelse/ anden somatisk lidelse.

INR afspejler IKKE koagulationsniveauet ifald patienten er i behandling med Predaxa, Eliquis eller andre af de helt nye blodfortyndende lægemidler, som ikke skal kontrollers med løbende blodprøver.

Høj INR = lav koagulationsfaktor ll, Vll, X:

 • Person i AK-behandling (værdi skal oftest ligge mellem 2-3)
 • Leversygdom (f.eks. cirrose)
 • Vitamin K-mangel (f.eks. tyndtarmssygdom)
 • Sjældne medfødte koagulationsdefekter

Lav INR = høj koagulationsfaktor ll, Vll, X:

 • Afslutning af graviditet
 • Visse hormonpræparater (f.eks. p-piller)

Interaktioner:

En del medicin kan interagere med AK - behandling og medføre for høj / lav INR værdi.(konsulter evt. www.medicin.dk under de for patienten relevante lægemidler).

Alkohol virker blodfortyndende og kan øge INR-værdien, hvorfor det frarådes at indtage mere end 3 genstande dagligt under AK-behandling.

Nogle fødevarer, særligt grøntsager (kål, avocado, broccoli m.v.) har et højt indhold af K-vitamin og kan, i store mængder, sænke INR-værdien. – anbefal derfor nogenlunde fast indtag, når patienten er i AK -behandling.

Ligeledes ses ofte interaktioner fra ”naturlægemidler” blandt andet Urte-te, som kan øge INR værdien, vær særlig opmærksom herpå!

Værdimåling foretaget efter ordination fra læge: Værdi-måling følges op i samarbejde med læge.

Værdi-måling foretaget på eget initiativ: tag kun prøven ved mistanke om FOR HØJ INR:

Værdier < 4 kan meddeles egen læge elektronisk ifald der ikke findes anden anledning, mens værdier > 4 øjeblikkeligt skal konfereres med en læge.

Inden måling af INR, indhentes samtykke fra borger – dokumenteres i en observation (se afsnittet om dokumentation).

Er borgeren under 18 år, sikres tydelig dokumentation af indhentet samtykke fra værge inkl. Information og fulde navn på værge.

 • Inden måling af INR, indhentes samtykke fra borger, som dokumenteres i omsorgssystemet sammen med den aktuelle måling.
 • Er borgeren under 18 år, sikres tydelig dokumentation af indhentet samtykke fra værge inkl. Information og fulde navn på værge

Det udstyr der anvendes til måling, er CoaguChek® XS Plus fra firmaet Roche.
Utensilier
CoaquChek®XS Plus (INR-apparatet)
CoaquChek XS PT teststrimler
Accu-Chek safe-T-PRO Plus (fingerprikker)
Handsker

Procedurebeskrivelse (før – under - efter)

Før

 • Informer borgeren om proceduren.
 • Check at borgerens finger skal være ren, varm og tør inden prøvetagning. Blodgennemstrømningen optimeres ved opvarmning af fingeren med f.eks. varmt vand.
 • Gør fingerprikkeren klar ved at dreje den til max. stikdybde - alternativ mellem stikdybde.
 • Tænd apparatet. Tryk på ”patient-test”
 • Indtast 10 cifret cpr-nr. og tryk på ”√” (dette kan udelades)
 • Tag en teststrimmel fra beholderen og luk beholderen tæt igen. (Udenfor beholderen er teststrimlen holdbar i 4 min.)
 • Sæt en teststrimmel i CoaquChek®XS Plus apparatet med pilene ind i apparatet.
 • Check at kode nr. på skærmen og kode nr. på teststrimmelbeholderen stemmer overens. Apparatet er klar, når bloddråben blinker på displayet.
 • Der er 180 sekunder til rådighed til at få blodet påført teststrimlen.
 • Tag rene handsker på.

Under

 • Foretag indstik i siden af pulpa/blommen.
 • Påfør den første bloddråbe direkte fra fingeren til det halvrunde, gennemsigtige prøve-påførings-område øverste på teststrimlen eller siden af påføringsområdet. Hvis bloddråben påføres ovenfra, skal den dække hele prøveføringsområdet. Teststrimlen opsuger bloddråben ved kapillærvirkning. Bloddråben skal blive ved med at berøre teststrimlen, indtil det blinkende bloddråbe-symbol er forsvundet.
 • INR-apparatet giver et ”lydsignal” når der er blod nok til måling.
 • Resultatet vises på skærmen.

Efter

 • Patienten informeres om værdien.
 • Teststrimlen fjernes, og apparatet slukkes.
 • Fingerprikkeren kasseres i den gule kanyle boks.
 • INR-værdien dokumenteres.

Værdier:

CoaquChek®XS Plus kan måle INR-værdier mellem 0,8 og 8,0.

Der viser sig et ”C” sammen med resultatet.

Vand eller desinficering af patientens finger kan fortynde bloddråben og medførefalske resultater. Ved evt. vask eller desinficering skal man derfor lade fingeren tørre helt.

 1. Sluk for instrumentet
 2. Rengør instrumentet med fugtig (ikke våd) 70 % sprit swaps. Tør alt overskydende fugt af. Sørg for at instrumentet tørrer helt mindst 10 sek. før der udføres ny test.

For at målingen skal være valid, må du ikke;

 • Opbevare instrumentet ved ekstreme temperaturer (over 40° C.), mens det er i brug.
 • Opbevare instrumentet under fugtige og våde forhold.
 • Udtage eller isætte kodechippen, mens instrumentet udfører måling.
 • Anvende kodechippen fra en anden pakke end den der er i brug.
 • Røre ved eller udtage en teststrimmel under måling.
 • Vente mere end 15 sekunder, efter der er stukket i fingeren, inden bloddråben påføres.
 • Stikke en patient/borger der har våde hænder (vand, sved eller alkohol).
 • Påføre mere blod efter målingen er startet.
 • Udføre måling med en bloddråbe fra et tidligere fingerstik.

Vedligeholdelse:

Hver gang der anbrydes en ny beholder med teststrimler skal kodechippen skiftes.

Rengøring:

Rengør instrumentet med fugtig (ikke våd) 70 % sprit swaps. Tør alt overskydende fugt af. Sørg for at instrumentet tørrer helt mindst 10 sek. før der udføres ny test.

 • Som en del af introduktion af nye sygeplejersker i Akut teamet, undervises de i vurdering af og håndtering af Hæmocue udstyret af instrumentansvarlig sygeplejerske

Fra Mediq

 • CoaquChek XS PT teststrimler: Varenr. 6404830
 • Accu-Chek safe-T-PRO Plus (fingerprikker): Varenr. 6412583
 • Indikation og ordination samt Samtykke – eller det stedfortrædende samtykke- dokumenteres sammen med øvrige oplysninger i en Observation, der relateres til relevant tilstand.
 • Resultatet af Blodprøven dokumenters under målinger: Blodprøver. Relater til relevant tilstand

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.
 • Fahmy, P. og Knudsen, T. (2008) Blodprøver. S, 92 og 172, Munksgaard

Antikoagulationsbehandling på Dansk Cardiologisk Selskab

 • Brugervejledning, CoaguChek® XS Plus, sidst revideret 04-2012. S. 78-

Gældende fra: Oktober 2017

Seneste revisionsdato: Juli 2021

Næste revisionsdato: Juli 2024 

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør