Luk alle
Åben alle
 • Sikre den bedste mulige behandling, omsorg og beskyttelse af borgeren med udgangspunkt i den enkeltes behov og under hensyn til den enkelte borgers værdighed.
 • Altid at begrænse tvangsbehandling til det absolut nødvendige.
 • Behandling med tvang skal altid foregå i overensstemmelse med borgerens grundlæggende retssikkerhed.
 • Før beslutning om tvangsbehandling skal der forsøges med tillidsskabende tiltag og borgeren skal forinden forsøgt motiveret til at modtage behandling frivilligt.
 • Borgeren skal være fyldt 15 år og læge skal have vurderet at borger er varigt inhabil og mangler evnen til at give et informeret samtykke til behandling.
 •  Borgeren skal altid inddrages i beslutningen.
 • En udeladelse af tvangsbehandling vil forringe borgerens helbred eller der vil være risiko for forringelse af borgerens helbred hvis tvangsbehandling ikke gennemføres.
 • Der skal give samtykke fra pårørende, værge eller uvildig læge. Når beslutningen om tvang er truffet skal borgeren underrettes.
 • Der er en lægelig beslutning om der skal ske tvangsindgreb i form af fysisk fastholdelse, beroligende medicin eller i yderste konsekvens tvangsindlæggelse for at kunne gennemføre tvangsbehandling.
 • Det er muligt at tvangsindlægge en borger på offentligt sygehus, hvis det er nødvendigt for at gennemføre behandlingen. Ligesom det er muligt med tvang at tilbageholde eller tilbageføre borger til sygehuset, hvis det nødvendigt for at gennemføre behandlingen.
 • Lægen har pligt til at føre tvangsprotokol. Denne protokol skal fremgå af borgerens journal både hos læge og i Pleje og Omsorgs journal.

1. Protokollen skal indeholde:

 • 1.1 Beslutning om tvangsbehandling. Beskrivelsen skal være konkret og angive hvilken aktuel behandling beslutningen vedrører og i hvilken periode beslutningen er gyldig, dog højst 4 måneder.
 • 1.2 Protokollen skal indeholde:
  • Patientens navn og personnummer.
  • Vurdering af patientens habilitet.
  • Lægens eller tandlægens navn, autorisations ID og arbejdssted.
  • Dato for lægens eller tandlægens beslutning om tvangsbehandling.
  • Forventet behandlingssted.
  • Den ordinerede tvangsbehandlings art og omfang.
  • Besluttet varighed af tvangsbehandlingen.
  • Baggrund og begrundelse for beslutning om tvangsbehandling, herunder konsekvenser af undladelse af behandlingen.
  • Oplysninger om forsøgt tillidsskabende tiltag og motivation inden beslutning om tvangsbehandling.
  • Hvorvidt lægen eller tandlægen har indhentet samtykke, som er en betingelse for beslutningen om tvangsbehandlingen fra:
 1. patientens værge, nærmeste pårørende eller fremtidsfuldmægtig med angivelse af relation til patienten og navn, eller
 2. tilslutning fra anden læge eller tandlæge med faglig indsigt på området, som ikke har eller skal deltage i behandlingen af patienten, med angivelse af navn, titel og autorisations ID.
 • 1.3 Lægen har pligt til at sikre sig at enhver anvendelse af tvangsbehandling af den ordinerede behandling tilføjes protokollen, også hvis behandlingen er delegeret.

2. Hvis tvangsbehandling træder i kraft skal der yderligere tilføjes:

 • Dato og klokkeslæt for hver gang tvangsbehandling anvendes.
 • Navn, autorisations ID eller titel på de personer, der anvender tvangsbehandling.
 • Oplysninger om forsøgt tillidsskabende tiltag og motivation i forbindelse med hver tvangsbehandling.
 • Behandlingssted.
 • Der er lægens pligt og ansvar at indberette beslutning og anvendelse af tvangsbehandling til Sundhedsdatastyrelsen.
 • Lægen kan beslutte, at der skal anvendes fysisk fastholdelse eller gives beroligende medicin til borgeren, hvis det er nødvendigt for at kunne gennemføre tvangsbehandlingen. Gennem førelsen af beslutningen kan delegeres autoriseret sundhedspersonale. I Skive kommune kan der kun delegeres til sygeplejersker.
 • Lægen kan delegere både selve gennemførelsen af tvangsindgreb og gennemførelse af tvangsbehandlingen, han skønner nødvendig til andet sundhedsfaglig personale. Det er ikke nødvendigt at lægen er tilstede, men han skal sikre sig at sundhedspersonalet er klart og entydig instrueret og de rette faglige kompetencer er til stede i forbindelsen med anvendelse af tvang.
 • Der oprettes handleanvisning på konkrete problemstilling, der giver anledning til beslutning om tvangsbehandling.
 • Sundhedspersonalet har samme pligt til hver gang tvangsbehandlingen anvendes at dokumentere i tvangsprotokol. ligesom lægen har.
 • Der udfyldes skema i Nexus ved hver gang tvangsbehandling og tvangsindgreb anvendes.
 • Findes i Nexus under Overblik - ”Supplerende sagsoplysninger” – ”Tvangsprotokol.”

Læge:

 • Træffer beslutning om tvang
 • Skal sikre at der oprettes protokol og at den er a jour ført.
 • Sikre, at den medarbejder han delegerer opgaven til har de fornødne faglige kompetencer

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt. 

Gældende fra: Januar 2018

Seneste revisionsdato: Juni 2023

Næste revisionsdato: Juni 2026

Udarbejdet af:

 • Det sygeplejefaglige udviklingsteam

Godkendt af: 

 • Instruksgruppen

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...