Luk alle
Åben alle
 • Borgere med KOL der efter indlæggelse er visiteret til KOL behandlingsplan i samarbejde med primær sektor
 • Borgere med KOL der har selvbehandlingsplan og hvor sygeplejersken vurderer at tæt opfølgning kan forebygge indlæggelser.
 • Borgere med KOL hvor plejepersonalet vurderer at tæt opfølgning kan forebygge indlæggelser.
 • At øge borgerens egenomsorg og mestring af KOL
 • At tilstræbe en hurtig indsats i forbindelse med eksacerbation– opblussen af KOL så tilstanden ikke udvikler sig ubehandlet og fører til indlæggelse
 • At borgeren kan håndtere sin medicin korrekt
 • KOL: Kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Behandlingsplan – udarbejdet af hospital eller praktiserende læge

I samarbejde med hospital:

 • Behandlingsplanen sendes direkte til hjemmesygeplejen som en korrespondance. Behandlingsplanen bliver individuelt tilpasset den enkelte patient.
 • Hospitalet vil medsende en recept ved udskrivelse af patienten, som skal indløses, således at borgeren har medicinen i hjemmet og kan opstarte behandling ved opblussen i KOL.
 • Patient som udskrives med behandlingsplan ses indenfor 24-48 timer af sygeplejerske

I samarbejde med egen læge efterspørges planen via MEDCOM.

Den systematiske indsats:

Hver uge/eller eks. ved medicindispensering måles følgende værdier:

 • Blodtryk
 • Puls
 • Saturation
 • Respirationsfrekvens
 • Vægt
 • Tp (det kan borgeren opfordres til at gøre selv)

Der følges desuden op med følgende spørgsmål:

 1. Hvornår har du sidst fået antibiotika?
  --> havde denne effekt?
 2. Får du antibiotika i øjeblikket?
 3. Har du den sidste uge haft mere åndenød?
 4. Har du den sidste uge haft øget slimproduktion?
 5. Har din slim skiftet farve?
 6. Plejer din slim at skifte farve?
 7. Har du temperaturforhøjelse?

Spørgsmålene kopieres efter hvert besøg fra Handlingsanvisning til Observation, hvor de dokumenteres med JA/NEJ

Lommekort til vurdering af ekspectorat

Bronko-test-skema skala fra 1 til 5

Lommekort ift. den ugentlige KOL opfølgning (ligger på skive.dk/sd under ”skemaer”)

 

 • Oprettes Helbredstilstand: Respirationsproblemer
  I det faglige notat beskrives årsagen til respirationsproblemer - om der er dyspnoe ved hvile, tale – og/eller funktion, om der er hoste/ekspektorat, behov for pep-fløjte/CPAP, behov for ilt, hvorvidt der er cyanose, og om patienten er ryger. Samt det informerede samtykke - ex. at der følges op jf. behandlingsplan hos borgeren x 1 ugentligt.
 • Indsats:
  Indsats i forbindelse med respirationsbehandling
 • Indsatsmål:
  Sikre at patienten kommer i rettidig behandling ved opblussen i KOL
 • Handlingsanvisning:
  Her beskrives hvad man skal observere- tidlige tegn på om borgeren får det dårligere – eks sover i stuen. Samt at der 1 gang i ugen laves en systematisk opfølgning, hvor der måles SAT, BT, P, RF og TP (dette gør borgeren oftest selv), samt følges op med udredende spørgsmål omkring seneste antibiotikakur, hoste, slim, vejrtrækningsbesvær mm.
 • Spørgsmålene kopieres efter hvert besøg fra Handlingsanvisning til Observation, hvor de dokumenteres med JA/NEJ og relateres til tilstanden.
 • Målinger: BT, P, Tp, SAT, vægt (registreres i målinger)
 • Opgave oprettes til opfølgning

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: Oktober 2019

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: Oktober 2022

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

26.12.2021

Ansvarlig redaktør