Luk alle
Åben alle
 • At ensrette håndteringen af IV administration => forebyggelse af infektion hos patienten ifm. intravenøst behandling.
 • At sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø i forbindelse med IV medicinering.
 • IV behandling= intravenøs medicin.
 • Venflon = perifert venekateter.
 • Isotonisk = Væske med samme osmotiske tryk som i kroppen.
 • Mini Spike: Overføringskanyle der beskytter omgivelserne mod spredning af medicin partikler eller dråber og medicinen mod forurening. Udligner desuden trykforskelle mellem sprøjte og hætteglas.
 • Codan Mix Ad – lukket system til opblanding og infusion.

IV –medicinering kan varetages i hjemmet efter ordination fra hospitalsafdeling og praktiserende læge.
Den ordinerende læge/afdeling er ansvarlig for behandlingen i eget hjem.

Ifm. ordination af iv medicinsk behandling i eget hjem vurderes det om opgaven kan/skal varetages i/på:

- Sygeplejeklinik
- Lokalt plejecenter
- Borgerens eget hjem

Inden indgift:

 • Sikre overensstemmelse mellem oplysninger på medicin og patient.
 • Korrekt tidspunkt, dosis.
 • Hvilket præparat er der her tale om – betydning for indgift.
 • Observationer der skal gøres.

Ved første indgift med et ordineret lægemiddel, skal patienten spørges, om der tidligere har været tegn på allergi i forbindelse med infusion eller indtagelse af det pågældende lægemiddel.
Er dette tilfældet, rådfører sygeplejersken sig med ordinerende læge inden, injektionen gives.

 • Temperatur måles x 2 dagligt.
 • Ved behov TOBS patienten.
 • Adrenalin til rådighed (for brugen af denne se Instruks ”Allergisk chok”).

Tilse venflon - skiftes ved:

 • Tegn på infektion (rødme, varme, hævelse og ømhed)
 • Modstand ved anvendelse
 • Hævelse af huden
 • Smerter i området med PVK forårsaget af medicinen

Venflon fjernes, når behandlingsforløbet er afsluttet.
Forlængerslange og membran skiftes hver 4. dag.

Se instruks ”Anlæggelse og pleje af venflon”.

 • Anbrudte væsker med membran kan holde sig 24 timer ved stuetemperatur.
  Opløst medicin bruges indenfor 24 timer hvis ikke andet er beskrevet i indlægsseddel /promedicin.dk
 • Se præparatets indlægsseddel eller promedicin.dk

Indgift af medicin til infusion:

 • Håndhygiejne.
 • Handsker på.
 • Medicin kan være færdigblandet i infusionspose eller blandes jævnfør blandingsvejledning ved hjælp af Codan Mix Ad sættet.

Vejledning til anvendelse af Codan Mix sæt

Video til anvendelse af Codan Mix Ad blandesæt

 • Infusionsblandingen efterses for uklarheder, lækage og holdbarhedsdato.
 • Injektionsmembran på venflon/forlængerslange desinficeres med spritswaps 70-85 % ethanol eller klorhexidinsprit 0,5%.
 • Skylles med 5-10 ml isotonisk saltvand for at kontrollere at venflon fungerer.
  Der må ikke være modstand, smerter eller opstå hævelse, når saltvandet sprøjtes ind.
 • Luk klemmen og fjern sprøjten med saltvand.
 • OBS luft i infusionsslange skal fjernes inden anvendelse.
 • Aftør adgangsport/membran-prop med en spritswab i minimum 5 sekunder.
 • Tilslut forlængerslangen til infusionssæt.
 • Åbn klemmen og giv medicinen efter vejledningen.
 • Luk klemmen, når medicinen er givet og kobl infusionsslange/slange fra.
 • Hvis ikke venflon gennemskylles med saltvand fra infusionssættet gøres følgende:
  Aftør adgangsport/membran-prop med en spritswab i minimum 5 sekunder.
  Åbn klemmen og skyl efter med 5-10 ml isotonisk saltvand.
 • Luk klemmen.
  Påsæt en steril engangs-prop, hvis der ikke anvendes membranprop.
 • Tag handskerne af og udfør håndhygiejne.

Indgift af medicin som bolus (anbefales ikke)

 • Tjek præparatets indlægsseddel, hvilken væske der skal bruges til opløsning og indgifts hastighed.
 • Håndhygiejne.
 • Engangshandsker.
 • Membran på beholder med væske til opblanding afsprittes og antal ml trækkes op i sprøjte.
 • Beskyttelseshætten fjernes på hætteglas med tørstof i →membranen afsprittes med sprtitswaps 70-85% → påsæt overføringskanyle mini spike med en drejende bevægelse.

IV-udstryr

 • Væske fra sprøjte føres via mini spike i hætteglasset og tørstoffet opløses → optrækkes herefter i sprøjten.
 • Injektionsblandingen efterses for uklarheder.
 • Injektionsmembran på venflon/forlængerslange desinficeres med spritswaps 70-85 % ethanol.
 • Skylles med 5-10 ml isotonisk saltvand for at kontrollere at venflon fungerer.
 • Der må ikke være modstand, smerter eller opstå hævelse, når saltvandet sprøjtes ind.
 • Luk klemmen og fjern sprøjten med saltvand.
 • OBS luft i sprøjten skal fjernes inden anvendelse.
 • Aftør adgangsport/membran-prop med en spritswab i minimum 5 sekunder.
 • Tilslut blandingen i sprøjten til forlængerslangen.
 • Åbn klemmen og giv medicinen efter vejledningen.
 • Luk klemmen, når medicinen er givet og kobl sprøjten fra.
 • Aftør adgangsport/membran-prop med en spritswab i minimum 5 sekunder.
 • Åbn klemmen og skyl efter med 5-10 ml isotonisk saltvand.
 • Luk klemmen.
  Påsæt en steril engangs-prop, hvis der ikke anvendes membranprop.
 • Tag handskerne af og udfør håndhygiejne.

Medicin der skal opløses i sterilt vand og derefter tilsættes NACL:

 • Håndhygiejne.
 • Engangshandsker.
 • Beskyttelseshætten på hætteglasset med tørstof fjernes og membranen afsprittes med hospitalssprit 70-85% → påæt overføringskanyle mini Spike med en drejende bevægelse.
 • Sterilt vand (til parenteral anvendelse) trækkes op ved at afspritte membran på væske, trække luft op i sprøjten svarende til den ønskede mængde væske og derefter sprøjte luften op i væsken → at der ikke dannes undertryk når den ønskede mængde trækkes op ved hjælp af rød kanyle.
 • Sprøjte med sterilt vand påskrues og blandes med ved at holde hætteglasset opad. Når tørstoffet er opløst og kontrolleret for uklarheder, trækkes den ønskede mængde gennem overføringskanylen tilbage i sprøjten ved at holde hætteglasset nedad. For at få det sidste ud af hætteglasset holdes den lidt på skrå og overføringskanylens spids holdes ned mod restvæsken, som nu kan trækkes ud.
 • Påsæt rød kanyle på sprøjte, membran på NACL-pose afsprittes og det opløste medicin tilsættes. På posen noteres hvilken medicin der er tilsat, hvornår og af hvem.
 • Plastikhætte fjernes fra infusionsvæskens membran -> membranen afsprittes.
 • Beskyttelseshætten fjernes fra studsen ved dråbekammeret, og denne føres op igennem membranen. Undgå at berøre infusionssættets sterile dele.
  Infusionsvæsker der ligger i intakt yderpose er sterile og skal ikke afsprittes.
 • Klemskruen lukkes, og dråbekammeret kan herefter fyldes halvt.
 • Klemskruen åbnes, og dropsæt fyldes- evt. luft fra slangen fjernes.
 • Injektionsmembran på venflon/forlængerslange desinficeres med spritswaps 70-85 % ethanol.
 • Skylles med 5-10 ml isotonisk saltvand for at kontrollere at venflon fungerer.
  Der må ikke være modstand, smerter eller opstå hævelse, når saltvandet sprøjtes ind.
 • Luk klemmen og fjern sprøjten med saltvand.
 • Aftør adgangsport/membran-prop med en spritswab i minimum 5 sekunder.
 • Tilslut infusionsblandingen til forlængerslangen.
 • Åbn klemmen og giv medicinen efter vejledningen.
 • Luk klemmen, når medicinen er givet og kobl infusionsslangen fra.
 • Aftør adgangsport/membran-prop med en spritswab i minimum 5 sekunder.
 • Åbn klemmen og skyl efter med 5-10 ml isotonisk saltvand.
 • Luk klemmen.
  Påsæt en steril engangs-prop, hvis der ikke anvendes membranprop.
 • Håndhygiejne.
 • Er der knæk på infusionsslangen og er klemskruen aktiveret.
 • Er kateteret placeret led nært f.eks. i håndleddet, bed da patienten om at skifte stilling med hånden, så det undgås, at der kommer knæk på selve kateteret.
  Bed evt. patienten om at holde armen ned langs siden, frem for over hovedet eller andet.
 • Evt. øge højden på dropstativet.
 • Kateterspidsen ligger op mod venevæg eller veneklap. Fjern forbindingen som beskrevet under plasterskift (i ”Retningslinje for anlæggelse og pleje af venflon) og træk kateteret nogle få millimeter tilbage. Fikser kateteret igen med steril forbinding.
 • Evt. skyl kateteret igennem med en isotonisk NaCl. Ved modstand stoppes skylningen. Kateteret må ikke skylles igennem med vold, da modstanden kan stamme fra fibrin, trombe eller uopløst medicin, der i så fald skylles ind i patientens blodbane.
 • Ved stadig manglende indløb må venflon seponeres og nyt anlægges.
 • Infusion kontrolleres kontinuerligt for funktion og tilbageløb.
 • Korrekt indløbshastighed.
 • At venflon ikke er gået subcutan.
  Tegn på at venflon er gået subkutant er hævelse omkring venflons indløb sted – er der tale om infusion tilsat medicin eller vævstoksisk væske kontaktes læge.
 • Ved tegn på allergisk reaktion/shock ifm indgift af antibiotika standses infusion straks, der ringes 112 og instruksen vedrørende anafylaksi følges.
  Symptomer kan være hævede slimhinder, rødme af huden, hudkløe og kvalme.
  Sværere tilfælde kan vise sig ved cyanose, åndedrætsbesvær stigende til akut astmatisk vejrtrækningsbesvær og endende med udsættende respiration og puls.
  Se instruks på ”Allergisk shock”.

Skema over dråbeudredning - indløbshastighed

 • Ved 1. og 2. gangs indgift observeres patienten under indgift og 30 min efter.
 • Ved 3. og følgende indgift og patienten ikke har udvist tegn på bivirkninger efter 2 første indgift observeres borgeren 10 min.
 • Skal patienten have IV medicin som infusion over længere tid, efterspørg lægefaglig vurdering af om borgeren skal observeres af:
  - sygeplejerske,
  - Kan patienten observeres af andet sundhedsfagligt personale,
  - Kan rask pårørende varetage observationen

  Denne vurdering SKAL haves på skrift- eks i en MEDCOM eller Udskrivningsrapport.
 • Tømte medicinbeholdere (infusionsposer, elastomeriske pumper og DivibaXsæt) + sprøjter og  infusionsslanger smides ud som almindeligt affald.
  Dropsæt gennemskyllet med saltvand betragtes som værende uden medicinrester.
 • Brugte kanyler -> gule kanyleboks.
 • Større medicinrester (f.eks. ubrugte eller kun delvist brugte medicinbeholdere) + kanyleboks skal patient aflevere på hospitalet ved næste besøg.
 • Ting du har brugt må ikke skilles ad, men kasseres samlet.
 • I relevant tilstandsbeskrivelse dokumenteres årsag til iv. behandlingen, aftaler for kontrol og behandlingsansvarlig læge.
 • Handlingsanvisning der beskriver fremgangsmåden.
 • Når medicin er givet dokumenteres ”GIVET” i medicinmodullet.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jævnfør instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Søg på e-dok efter følgende instrukser

 • IV-behandling i nærområdet, samarbejdsaftale, regional retningslinje
 • Intravaskulære katetre - Perifere venekanyler (PVK), infektionshygiejniske forholdsregler, regional instruks. Hospitalsenheden Midt.

SSI – NIR for brug af intravaskulære katetre

Gældende fra: 2011

Seneste revisionsdato: Januar 2021

Næste revisionsdato: Januar 2024

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør