Luk alle
Åben alle
 • Forebygge infektion ifm. pleje og håndtering af centralt vene kateter.
 • Anvendes til parenteral ernæring og infusion.
  F.eks. Infusionsvæsker af vævsirriterende og vævstoksiske stoffer, behandlinger af mellem- og længerevarende karakter.
 • Anlægges i vena jugularis eller vena subclavia, så spidsen ligger tæt på hjertet i en central vene.

Illustration af overkrop - infusion

 • Korrekt håndhygiejne udføres altid før kontakt med CVK.
 • Indstiksstedet inspiceres dagligt.
 • Ved mistanke om infektion kontakt behandlende afdeling.
 • Dagligt vurdering om fortsat indikation for CVK.

Korrekt håndhygiejne og rene handsker før al kontakt med det intravenøse system

 • Connector, trevejshaner, infusionssætmembran og forlængerslanger skiftes hver 4 dag.
 • Transfusionssæt anvendt til parenteral ernæring, skiftes efter endt transfusion(er). Anvendes max 24 timer.
 • Infusionssæt med eventuelle tilkoblinger skal skiftes, hvis de har været frakoblet kateteret.
 • Når kateteret ikke anvendes lukkes det med en steril prop, som erstattes af ny steril prop hver gang den har været fjernet.

Fortsæt med A eller B

 1. Tilslut en 10 ml sprøjte med saltvand for at sikre tilbageløb, åbn klemmen og træk langsomt tilbage til der ses blod i slangen.

 2. Er kateret hepariniseret:
 • Aftalte mængde heparin trækkes ud i en tom 10 ml sprøjte.
 • Luk klemmen og kassèr sprøjte og indhold i en kanyleboks.
 • Aftør adgangsport/ membran med spritswabs i minimum 5 sekunder.
 • Tilslut sprøjt med saltvand.
 • Åbn klemmen.
 • Skyl med 10 ml saltvand: der må ikke være modstand, når det sprøjtes ind.
  Luk klemmen og fjern sprøjte.
 • Aftør adgangsport/membran med spritswabs i min 5 sekunder og lufttørrer.
 • Tilslut infusionsslange / sprøjte med den færdigblandede medicin til adgangsport/membran.
 • Åbn klemmen og indgift af medicin jf. vejledning.
 • Infusionsslange anbringes i en bue gående 30 cm under hjertets niveau til sikring mod luftemboli.

Korrekt håndhygiejne og rene handsker før al kontakt med det intravenøse system

 • Check indstikssted.
 • Afklar hvilket ben der injiceres i.
 • Kontroller at kateteret er lukket (off), så der ikke kommer luft i kateteret.
 • Fjern evt. prop.
 • Aftør adgangsport/ membran med spritswabs i minimum 5 sekunder og lufttørre.

Ved afslutning af enhver indgift / infusion skylles kateteret. Skylning foregår efter ”Positiv Flush Metoden”

 • 10 ml iso NaCl sprøjtes ind i venen, således at de første 5 ml indgives med et jævnt tryk og de sidste 5 ml sprøjtes ind med små pumpebevægelser. 
  Hermed skabes der turbulens i CVK`et. Kateteret lukkes på on/off knap,
  mens den sidste ml. indgives.

Korrekt håndhygiejne og anvendelse af rene handsker før al kontakt med intravenøse system

 • Luk klemmen / off.
 • Infusionsslange/sprøjte frakobles.
 • Membran/adgangsport sprittes med spritswaps i min 5 sek og lufttørrer.
 • Sprøjte med 10 ml iso NaCl påsættes kateteret.
 • Åbn klemmen og skyl efter med 10 ml isotonisk Nacl ved ”positive flush metode”.
 • Hvis kateteret skal hepariniseres:
  Injicér Heparin jævnt, og det sidste heparin gives samtidig med at der lukkes under flow.
 • Luk klemmen.
  Hvis ikke der er en connector med membran påsættes der ny steril prop.
 • Tag handsker af og udfør hånddesinfektion.
 • Skylles igennem minimum x 1 ugentligt med 10 ml iso Nacl og vha. positiv Flush metode.

CVK bør fjernes så snart, der ikke længere er indikation for det.

Som udgangspunkt fjernes det af Akutteamet i Klinikfællesskabet!

 • Tør steril forbinding - opsite.
 • Spritswabs, (82% ethanol 2% glycerol 0,5% klorhexidin).

Fremgangsmåde

 • Korrekt Hånddesinfektion og rene handsker.
 • Borger lejres i liggende stilling – hvis muligt Trendelenburg- for at fjerne venetrykket.
  Instrueres i at holde vejret, mens katetret fjernes.
  Kan borger ikke samarbejde, fjernes katetret under en eksspiration.
 • CVK-plastret fjernes.
 • Huden afsprittes omkring indstiksstedet (husk lufttørring).
 • Suturerne fjernes.
 • CVK trækkes langsomt ud, så spidsen ikke rører noget.
 • CVK-indstikstedet aftørres for blod og tør steril forbinding påsættes.
  Komprimer til blødning er standset.
 • Hvis der er mistanke om infektion kontakt behandlende afdeling.

Hvis spidsen skal sendes, skal der være 2 personer. Dette skal kun udføres i helt særlige og aftalte situationer.

 • 1. person holder CVK roligt op, så 2. person kan arbejde sterilt med spidsen.
 • 2. person afklipper med steril saks ca. 5 cm af spidsen ned i et spidsglas.
 • 2. person fylder nogle få dråber sterilt vand/NaCl i spidsglasset og lukker dette sterilt.
 • Behandlende afdeling skal bestille D+R via EPJ med angivelse af kontaktlæge.
 • Den mærkede prøve sendes til KMA efter aftale med behandlende afdeling.
 • Opret handlingsanvisning omkring observation af og pleje ved indstikssted + medicinadministration.
 • I observation dokumenteres observationer, handlinger og indgift af medicin.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt. 

Gældende fra: Oktober 2017

Seneste revisionsdato: August 2019

Næste revisionsdato: Juli 2022

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør