Luk alle
Åben alle
 • Kende gældende forholdsregler.
 • Afbryde smitteveje.
 • Forebygge smittespredning.

Viral luftvejsinfektion:  Infektion i de øvre eller nedre luftveje, der er forårsaget af virus.

Covid-19: Et virus der kan være årsag til et bredt spektrum af infektioner fra almindelige forkølelser til alvorlige nedre luftvejsinfektioner.

Influenza: Infektion i de øvre luftveje, som skyldes influenzavirus A, B eller C. Forekommer typisk i vinterhalvåret. Alle kan rammes af influenza, men især ældre > 65 år og immunsvækkede er i risiko for et alvorligt forløb.

RS-virus: Luftvejsinfektion, som oftest forekommer i vinterhalvåret. Alle kan rammes af RS virus, men især spædbørn, ældre og immunsvækkede er i risiko for et alvorligt forløb.

HEPA filter: et filter der opfanger de helt små støvpartikler i en støvsuger. Den luft som kommer ud af støvsugeren, er meget ren, hvilket kan bidrage til et sundere miljø.

Specifikke symptomer på luftvejsinfektion – uanset årsag – er hoste (tør eller produktiv), ondt i halsen, evt. stoppet næse/løbenæse og evt. vejrtrækningsbesvær. Der kan desuden ses almensymptomer som feber, muskelsmerter, træthed og hovedpine. Hos ældre, plejekrævende patienter kan specifikke symptomer undertiden være utydelige, og sygdommen kan snarere vise sig ved konfusion, nedsat bevidsthedsniveau eller hurtigt indsættende funktionstab.

Nogle personer har en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hvilke personer (personale og borgere), der kan betragtes som værende i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 

Covid-19: Personer i øget risiko - Sundhedsstyrelsen

Viral luftvejsinfektion smitter via dråbe- og kontaktsmitte

Smitte sker hovedsageligt ved:

 • Host og nys i ansigtet på den raske (dråbesmitte) indenfor 1-2 m
 • Ved kontaktsmitte via sekret på hænderne eller fra overflader (kontaktpunkter, som f.eks. håndtag, knapper, rollator og seng).

Ved COVID-19 sker smitten primært gennem luft via store og små dråber. Smitte sker særligt ved tæt kontakt (inden for 1-2 m) og hvis kontakten sker over længere tid, foregår i mindre lukkede rum uden udluftning/ventilation og hvis personerne taler højt, synger eller er fysisk meget aktive. Smitte sker desuden ved kontaktsmitte.

Bliv hjemme ved sygdom: Når man er syg, er det vigtigt at man bliver hjemme, til man er rask, med henblik på at forebygge smittespredning.

At blive hjemme indebærer i denne forbindelse, at man undgår tæt og langvarig kontakt med andre, særligt med sårbare personer, der er ekstra modtagelige overfor smitsomme sygdomme. Borgere, der er syge med symptomer på smitsom sygdom, bør så vidt muligt opholde sig i deres bolig, men kan gå tur. Rådet gælder uanset om der er påvist en specifik sygdom eller ej.

Syge borgere, der fx pga. kognitiv funktionsnedsættelse ikke har forståelse for vigtigheden af opholde sig i deres bolig, skal altid forsøges motiveret ved brug af pædagogiske metoder og virkemidler som led i omsorgspligten. Rådet baserer sig på frivillighed, og der er ikke indikation for tvangsmæssige foranstaltninger.

Håndhygiejne: Korrekt håndhygiejne er en effektiv og veldokumenteret metode til at forebygge kontaktsmitte via genstande, hænder og ansigt.

Se instruks Håndhygiejne og handsker (skive.dk) for yderligere.

Hosteetikette: Host og nys i ærmet eller engangslommetørklæde for at undgå dråbe -og kontaktsmitte. Husk evt. håndhygiejne efterfølgende.

Luftskifte og ventilation: Der bør være et øget fokus på udluftning og ventilation for at nedbringe koncentrationen af dråber i luften.

Rengøring: Rengøring med vand og sæbe løsner og fjerner snavs, bakterier, virus mv. fra overflader og genstande. Rengøring har derfor betydning for at forebygge spredning af smitsomme sygdomme.

Risikoen for kontaktsmitte er størst fra overflader, som mange andre rører ved, fx håndtag, gelænder, kontakter, trykknapper, tastaturer,

armlæn, bordkanter, redskaber, vandhaner, toiletter osv. Rengør kontaktpunkter ofte og grundigt med almindelige rengøringsmidler.

Vær særlig opmærksom i lokaler, hvor der færdes mange.

Arbejdsdragt: Personale der udfører pleje -og behandlingsopgaver anbefales at anvende arbejdsdragt jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om arbejdsdragt. 

Ved symptomer på luftvejsinfektion, bør der altid tages stilling til, om der er behov for vurdering af læge og evt. test for Covid-19 eller anden luftvejsinfektion.

Test for Covid-19 udføres med henblik på evt. at iværksætte tidlig tabletbehandling, der kan nedsætte risikoen for alvorligt forløb, hvis den påbegyndes indenfor 5 dage efter symptomdebut.

 

Ved symptomer på sygdom hos en borger, bør der være skærpet opmærksomhed på efterlevelse af smitteforebyggende tiltag og retningslinjer, herunder skærpet fokus på håndhygiejne, udluftning, rengøring af områder, kontaktflader og genstande, som borgeren har rørt ved samt brug af værnemidler. Ligeledes bør borgeren i muligt omfang vejledes om efterlevelse af de smitteforebyggende råd.

Forholdsregler 

Ved borgere med symptomer ophæves forholdsreglerne når borgeren ikke har symptomer længere. Ved tvivl spørg egen læge. 

Luk alle
Åben alle

I primær sektor må borgere med smitsom sygdom ikke isoleres, men anbefales at blive i egen bolig, for at undgå smittespredning (se under forebyggelse).

Se YouTube videoen Vask hænder, og beskyt dig selv og andre mod smitte

Der bør altid anvendes værnemidler i form af handsker, overtrækskittel, maske og øjenbeskyttelse ved tæt kontakt i pleje- og omsorgssituationer ved mistanke om eller påvist luftvejsinfektioner indtil symptomophør.

Værnemidler kasseres som almindelig dagrenovation.

På- og aftagning af værnemidler

Det sikres at værnemidler anvendes korrekt, herunder at de tages på og af i korrekt rækkefølge, og at der udføres håndhygiejne før de påføres, og efter de aftages.

Værnemidler tages på og af inde i borgerens bolig.

Se film om påtagning og aftagning af værnemidler

Se plakat vedr. af og påtagning her (PDF)

De enkelte områder skal sikre sig, at der er tilstrækkeligt antal værnemidler til rådighed. I tilfælde af akut behov for værnemidler samt midler til desinfektion, er der oprettet et lille nøddepot på Marienlystcentret, hvor alle medarbejdere ansat i Skive Kommune kan hente nødvendige værnemidler og desinfektionsmidler.

Ring inden afhentning. Tlf: 9915 5401 tryk 1

Ved et udbrud forstås flere end 1 tilfælde af en specifik infektion i samme afdeling/afsnit.

Der skal være skærpet fokus på forebyggende tiltag, f.eks.:

 • Test af personer med symptomer (evt. også for andre sygdomme end covid-19-her kontaktes egen læge).
 • Opfordre beboere, pårørende og personale til så vidt muligt at holde afstand til hinanden (1-2 m).
 • Opfordre beboerne til at minimere kontakt med andre beboere.
 • Aflysning af fælles arrangementer, eller gennemførelse under skærpede hygiejniske forholdsregler.
 • Hvor det er muligt, anbefales det, at en fast gruppe medarbejdere tilknyttes afsnit/afdelinger med udbrud, og ikke bevæger sig mellem disse og afsnit uden smittetilfælde.

 

Hygiejneorganisationen kan kontaktes for rådgivning.

Personer i øget risiko, der er smittet med Covid-19 og har symptomer, anbefales at kontakte deres egen læge eller vagtlæge for at få vurderet, om de er i målgruppen for tabletbehandling, der reducerer risikoen for et alvorligt forløb med Covid-19.

Se link for uddybning af målgrupper til tabletbehandling:

 Covid-19 tabletbehandling - Sundhedsstyrelsen

 

Mistanke om Covid-19 på institution

Konstaterer en medarbejder, at en beboer på plejehjem, botilbud og andre tilsvarende institutioner har symptomer på covid-19, bør beboeren testes, hvis vedkommende er i risikogruppe for et alvorligt forløb med covid-19 (for definition af risikogruppe- se link under ”symptomer”). Hvis du er i tvivl, da kontakt læge/sundhedsfagligt personale.

Medarbejderen skal sikre:

1: Er der behov for lægelig vurdering, da kontaktes borgerens egen læge eller vagtlæge (evt. efter der er udført selvtest).

2: Hvis der ikke er behov for lægelig vurdering, da anbefales det at borgeren udfører selvtest- ved behov kan medarbejderen bistå med dette.

Ved positivt testsvar kontaktes egen læge/vagtlæge mhp. stillingtagen til tabletbehandling. Dette skal igangsættes indenfor de første 5 dage efter infektion.

Ved negativt testsvar bør der være opmærksomhed på at testen kan være falsk negativ, eller at borgeren har en anden luftvejsinfektion.

Uanset testsvar bør der stadig være fokus på infektionshygiejniske forholdsregler.

3: Hvis andre borgere udviser symptomer, da anbefales de også en selvtest såfremt de er i risiko for at alvorligt forløb. Borgere uden symptomer anbefales ikke test.

4: Medarbejdere der bliver syge, bør tage hjem. De anbefales ikke test medmindre de er i risiko for et alvorligt forløb.

Mistanke om Covid-19 hos borger i hjemmeplejen/bostøtte

Konstaterer en medarbejder at en borger har symptomer, anbefales borgeren en selvtest, hvis vedkommende er i risikogruppe for at alvorligt forløb (for definition af risikogruppe- se link under ”symptomer”). Hvis du er i tvivl, da kontakt læge/sundhedsfagligt personale.

1: Er der behov for lægelig vurdering, afklares det om borgeren har brug for hjælp til at kontakte egen læge eller vagtlæge.

2: Hvis der ikke er behov for lægelig vurdering, da anbefales det at borgeren udfører selvtest- ved behov kan medarbejderen bistå med dette.

Ved positivt testsvar kontaktes egen læge/vagtlæge mhp. stillingtagen til tabletbehandling. Dette skal igangsættes indenfor de første 5 dage efter infektion.

Ved negativt testsvar bør der være opmærksomhed på at testen kan være falsk negativ, eller at borgeren har en anden luftvejsinfektion.

 

 

Uanset testsvar bør der stadig være fokus på infektionshygiejniske forholdsregler.

Kommunen har ansvar for udlevering af testkit til selvtest til borgere og medarbejdere.

Medarbejdere, der er syge med luftvejsinfektion, skal være sygemeldt til de er raske. Ved tvivl kontaktes egen læge.

Snavsetøj håndteres så lidt som muligt. Tøjet håndteres med handsker og overtrækskittel/plastforklæde.

Dette følges også at eksterne leverandører.

På institution se desuden: 

Se instruksen Håndtering og vask af tekstiler i lokalt vaskeri på plejehjem og institutioner.

 

Borgeren må få serveret mad på almindeligt service. Service kommes i opvaskemaskine og vaskes sammen med øvrige service.

Service, der anvendes af flere borgere og ikke kan komme i opvaskemaskinen, ex. termokander og bakker, rengøres og desinficeres efterfølgende med overfladedesinfektion med ethanol 70-85%.

Hos borgere i eget hjem, hvor man ikke har en opvaskemaskine, må man gerne vaske op i hånden.

Anvend udstyr og hjælpemidler, som kan rengøres og desinficeres.
Udstyr skal så vidt muligt kun anvendes til den enkelte borger.

Alternativt anvendes engangsudstyr.

Flergangsudstyr opbevares i boligen, og ved ophævelse af forholdsregler rengøres udstyret og efterfølgende desinficeres med ethanolsprit 70 – 85 %, eller sættes i karantæne i 48 timer.

Inden karantæne rengøres udstyret for evt. synlig forurening med vand og sæbe.

Opmærksomhed bør rettes mod hvilken rengøring/desinfektionsmidler, udstyret/genstanden kan tåle. Producentens anvisninger følges.

Flergangsudstyr, der skal genbehandles uden for borgerens hjem, emballeres forsvarligt og medtages.

Alle hjem

 • Medarbejderen, der gør rent, skal anvende samme værnemidler som plejepersonalet.

 

 • Rengøringsudstyret skal være bundet til boligen eller rengøres og desinficeres efter brug. Brugte klude kasseres eller vaskes ved minimum 80° efter brug.

 

Eget hjem (ude)

 • Rengøring jævnfør rengøringsstandarden.

 

Plejecentre

 • Daglig rengøring af inventar, udstyr, bad og toilet med universalrengøringsmiddel.
 • Kontaktpunkter desinficeres efterfølgende med overfladedesinfektion 70-85% ethanol.
 • Tæpper og møbler støvsuges med støvsuger med HEPA-filter efter rengøringsstandarden.
 • Gulv vaskes efter rengøringstandarden.

Der skal ikke foretages speciel afsluttende rengøring på plejehjem, bosteder eller i hjemmeplejen, hvor borgeren bliver boende i boligen. Almindelig rengøring er tilstrækkelig.
Følgende kasseres:  

 • Engangsudstyr, der har ligget fremme i sygdomsperioden.

Følgende anbefales kasseret

 • blade, aviser og lignende.

Der skal foretages slutrengøring på akutpladser og midlertidige pladser.

 • Boligen, møbler, udstyr samt bad/toilet rengøres med almindelige rengøringsmidler.

Efterfølgende foretages desinfektion af seng, sengebord, stole/borde, udstyr, vandrette flader og kontaktpunkter fx: håndtag, sengehest, vandhaner, toiletsæde, toiletskylsknap, og kontakter til lys med overfladedesinfektion med ethanol 70-85%.

 • Tæpper og møbler af stof støvsuges med støvsuger med HEPA-filter; støvsugerpose og filter skiftes efter rengøringen.

 • Støvsugere og andet rengøringsudstyr rengøres og overfladedesinficeres med overfladedesinfektion med ethanol 70-85% mellem hver borger.

 • Gulvet vaskes.

 • Dyne og hovedpude vaskes og/eller varmedesinficeres ved minimum 80°C.

 • Madrasovertræk rengøres og desinficeres.

 • Øvrige tekstiler sendes til vask.

Følgende anbefales kasseret:

 • Blade, aviser og lignende.
 • Toiletrulle og andre løse toiletartikler, med mindre at de dispenseres fra lukkede beholdere.

På institution: Hjælpemidler i borgerens bolig, skal rengøres med vand og sæbe, og efterfølgende desinficeres med ethanolsprit 70-85%.

Hjælpemidler der skal sendes retur til hjælpemiddelservice skal også rengøres inden aflevering.

Opmærksomhed bør rettes mod hvilken rengøring/ desinfektionsmidler hjælpemidlet kan tåle. Producentens anvisninger følges.

Bortskaffes som almindelig dagrenovation.

Kontakt egen læge for afklaring om undersøgelsen/ behandlingen kan udskydes.

Genoplivning efter hjertestop bør som udgangspunkt varetages som vanligt.

Sundhedspersoner, pårørende og bedemænd, der kommer i kontakt med afdøde med mistænkt eller viral luftvejsinfektion, skal, på grund af risikoen for kontaktsmitte, bære værnemidler i form af handsker og langærmet engangsovertrækskittel.

 • Dokumenteres i Nexus via skemaet smittefare – husk at ændre status når borgeren ikke længere smitter
 • Opret relevant tilstand og handleanvisning

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jævnfør instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.
 • Udarbejdet af: Tværgående hygiejnesygeplejerske Winni Weber Christensen, og sygeplejefaglig koordinator Dorthe Egeskov
 • Ikrafttrædelses dato: Februar 2023
 • Dato for næste revision: April 2026
 • Seneste revidering: April 2023

Godkendt af: Instruksgruppen Pleje og visitation, ledelsen Socialafdelingen og ledelsen for Sundhedsafdelingen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør