Luk alle
Åben alle
 • Kende gældende forholdsregler.
 • Afbryde smitteveje.

CPO står for carbapenemase-producerende organismer og er en fællesbetegnelse for en gruppe af bakterier, som kan være svære at behandle, fordi de er modstandsdygtige overfor flere typer antibiotika.

CPO er ikke mere sygdomsfremkaldende eller smitsom end andre bakterier.

En rask person har kun en lille risiko for at blive alvorligt syg af CPO, hvis vedkommende bliver smittet. Oftest vil man bære CPO som en del af tarmfloraen uden at have symptomer.

Det er således sjældent, at CPO giver anledning til alvorlige og behandlingskrævende infektioner, men personer som i forvejen er syge og svækkede, kan blive alvorligt syge hvis bakterien f.eks. spreder sig til urinvejene eller blodet.

Der findes ingen behandling til ikke-syge bærere af CPO, men hos nogle mennesker forsvinder bakterien af sig selv.

Fækal-oral smitte: Ved fækal-oral smitte findes mikroorganismen i afføring, som føres til munden via fækal forurenede hænder, levnedsmidler eller genstande.

Miljøbakterie: Bakterie der findes i omgivelserne omkring os.

Resistent: Modstandsdygtig

HEPA-filter: Et filter der opfanger de helt små støvpartikler i en støvsuger. Den luft som kommer ud af støvsugeren, er meget ren, hvilket kan bidrage til et sundere miljø.

Der er ikke nogen specielle kendetegn/symptomer på CPO, men da CPO gør bakterierne modstandsdygtige overfor de fleste typer antibiotika, er en infektion vanskelig at behandle. Derfor er det vigtigt, at der sendes mikrobiologisk prøve til dyrkning og resistens bestemmelse ved mistanke om behandlingskrævende infektion.

Smittemåden varierer med typen af CPO.

Tarmbakterierne smitter ved direkte og indirekte kontakt samt fækal-oralt, og miljøbakterierne smitter ved direkte og især indirekte kontakt.

Overførsel af CPO via hænderne er langt den hyppigste smittevej.

Smitterisikoen kan derfor minimeres ved konsekvent udførelse af korrekt håndhygiejne.

Sundhedspersonale kan overføre CPO fra én borger til en anden eller fra forurenet udstyr/inventar til en borger. Smittespredning kan desuden ske ved dråbesmitte i forbindelse med behandling eller pleje af borgere med nedre luftvejsinfektion.

Konsekvent overholdelse af de generelle infektionshygiejniske retningslinjer i forbindelse med borgerkontakt er den vigtigste faktor i forebyggelse af spredning af CPO og andre mikroorganismer.

Håndhygiejne er den vigtigste enkeltstående faktor til forebyggelse af smittespredning.

Det er vigtigt, at personer, der får påvist CPO, ikke stigmatiseres og dermed belastes yderligere. Dette gælder både i sundhedsvæsenet og i det øvrige samfund.

Almindelig social omgang med andre mennesker udgør en minimal smitterisiko. Borgeren kan derfor frit deltage i sociale aktiviteter udenfor eget hjem.

Sundhedspersonale, som har fået påvist CPO-bærertilstand, kan arbejde uden restriktioner såfremt de overholder de generelle infektionshygiejniske retningslinjer.

Sundhedspersonale kan efter eget ønske modtage vejledning i forebyggelse af smittespredning med CPO af hygiejneorganisationen.

Kontakt hygiejneorganisationen: hygiejnesygeplejerske eller hygiejnekoordinator indtil da følg nedenstående retningslinje.

 • Håndhygiejne kan udføres som henholdsvis hånddesinfektion og håndvask.
 • Hånddesinfektion udføres på synligt rene hænder.
 • Er hænderne synligt forurenet med organisk materiale, vaskes hænderne før, der udføres hånddesinfektion.

Se mere i instruksen: Håndhygiejne og handsker

Fokus på borgerens håndhygiejne f.eks.:

 • Efter toiletbesøg.
 • Når boligen forlades.
 • Før spisning.
 • Før og efter træning i træningslokale.

Borgeren og pårørende informeres om vigtigheden af håndhygiejne, samt instrueres i eller hjælpes i udførelsen heraf ved behov.

YouTube video om håndvask: Vask hænder, og beskyt dig selv og andre mod smitte – YouTube

Plakat fra Statens Serums Instituts om håndvask og håndesinfektion (PDF-fil) 

Ved direkte kontakt med borgeren, borgerens udskillelser, snavsetøj og udstyr/inventar i borgerens lejlighed, samt ved rengøring (inkl. sengeredning) anvendes handsker og plastforklæde/langærmet engangsovertrækskittel over arbejdsdragten.

Der skal ikke anvendes handsker ved social kontakt. Her er fokus på håndhygiejne.

Handsker

 • Anvendes ved direkte kontakt med borgeren, udskillelser, udstyr/inventar inde i borgerens bolig.

Engangsplastikforklæder/langærmet engangsovertrækskittel

 • Anvendes ved direkte kontakt med borgeren, udskillelser, udstyr/inventar i borgerens bolig.
 • Som ved andre borgere kan det være nødvendigt at supplere med brug af langærmet engangsovertrækskittel, hvor der er risiko for sprøjt og stænk til armene med afføring, urin, opkast eller andet biologisk materiale.
 • Ved forflytning/træning af beboer/borger i seng kan langærmet engangsovertrækskittel være nødvendig.

Maske/briller/visir

 • Det benyttes ved risiko for stænk eller sprøjt med biologisk materiale til ansigtet.
 • Ved borger med påvist nedre luftvejsinfektion (f.eks. lungebetændelse) med CPO anvendes mundbind inden for ca. 1 m fra beboeren/borgeren.

De enkelte områder skal sikre sig, at der er tilstrækkeligt antal værnemidler til rådighed. I tilfælde af akut behov for værnemidler samt midler til desinfektion, er der oprettet et lille nøddepot på

Marienlystcentret, hvor alle medarbejdere ansat i Skive Kommune kan hente nødvendige værnemidler og desinfektionsmidler.

Ring inden afhentning. Tlf: 9915 5401 tryk 1

En borger i eget hjem/plejebolig/midlertidigplads må ikke isoleres.

Behandlings- og plejeopgaver skal foregå i borgerens hjem eller i klinik.

Vær opmærksom på om borgeren er i stand til samarbejde og forstå given information, og om borgeren kan efterleve de generelle infektionshygiejniske retningslinjer. Det er medarbejderens ansvar at hjælpe borgeren, sådan at forholdsreglerne bliver fulgt.

Træning kan foregå i træningslokaler. Borgeren kan deltage i holdtræning.

Som ved alle andre borgere:

Håndhygiejne: Borgeren instrueres i og hjælpes evt. med håndhygiejne, som udføres i træningslokalet, før træning.

Sår: Har borgeren sår, der er væskende, og som ikke kan dækkes af forbinding, skal borgeren undlade at benytte træningslokalet.

Rengøring: Sæde, håndtag og andre kontaktpunkter på træningsredskaberne rengøres efter hver brug.

Som ved alle andre borgere skal væskende sår været dækket af en tør og tætsluttende forbinding.

Forbindingen skal skiftes ved mindste tegn på gennemsivning.

Sårbehandlingen kan foregå i sygeplejeklinik.

Borgerens undertøj og håndklæder anbefales skiftet dagligt.

Undertøj, der tåler vask ved minimum 60-90°C foretrækkes.

Tøj anbefales vasket i borgernes egen bolig alternativt i fælles vaskemaskiner.

Se instruks: Håndtering og vask af tekstiler i lokalt vaskeri på plejehjem og institutioner.

Hvis tøjet undtagelsesvist sendes til vaskeriet på Møllegården, pakkes det i gule plastposer, fordelt efter vask og mærket med gradtal (skrives med tusch på posen). Vaskeriet er så informeret om at her er det særlige forholdsregler, der gælder

Borgeren må få serveret mad på almindeligt service, der vaskes i opvaskemaskine sammen med andre borgeres service.

Hos borgere i eget hjem (ude) kan benyttes opvask i hånden.

Alle hjem

 • Medarbejderen, der gør rent, skal anvende samme værnemidler som plejepersonalet.
 • Rengøringsudstyret skal være bundet til boligen eller rengøres og desinficeres efter brug, og brugte klude kasseres eller vaskes ved minimum 80° efter brug.

Eget hjem (ude)

 • Rengøring jævnfør rengøringsstandarden.

Plejecentre

 • Daglig rengøring af inventar, udstyr, bad og toilet med universalrengøringsmiddel.
 • Kontaktpunkter desinficeres efterfølgende med overfladedesinfektion 70-85% ethanol.
 • Tæpper og møbler støvsuges med støvsuger med HEPAfilter efter rengøringsstandarten.
 • Gulv vaskes efter rengøringstandarden.
 • Møbler, madras, udstyr samt bad/toilet rengøres med alm. rengøringsmidler.
 • Efterfølgende foretages desinfektion af seng, madras, sengebord, stole/borde, udstyr, vandrette flader,
  dørhåndtag, sengehest, vandhaner, toiletsæde, toiletskylleknap, kalder, kontakter til lys.
 • Dyne og hovedpude vaskes ved minimum 80° C.
 • Tæpper og møbler af stof støvsuges med støvsuger med HEPA-filter – støvsugerpose og filter skiftes efterfølgende.
 • Gulvet vaskes.
 • Dyne og hovedpude vaskes.
 • Gardiner og badeforhæng vaskes.
 • Toiletbørste kasseres.
 • Toiletrulle og andre løse toiletartikler kasseres, med mindre at de dispenseres fra lukkede beholdere.
 • Genstande uden værdi f.eks. ugeblade, aviser anbefales kasseret.

Daglig rengøring af evt. spild - efterfulgt af desinfektion af kontaktpunkter på plejecenter.

Hjælpemidler rengøres og desinficeres inden afhentning af Hjælpemiddelservice.

Husk at informere hjælpemiddelservice om brug af værnemidler, samt rengørings- og desinfektionsprocedure og smitterisiko inden og ved al henvendelse til hjælpemiddelservice.

Udstyr, som genbruges mellem borgerne, skal rengøres og desinficeres, inden det benyttes til næste borger.

Eksempler på udstyr: bækkenstol (manuel rengøring og overfladedesinfektion), service og bestik (rengøres og desinficeres i opvaskemaskine med andet service og bestik).

Bortskaffes som almindelig dagrenovation.

Hvis besøgende er inddraget i plejen, anbefales det, at de anvender personlige værnemidler.

Borgeren kan modtage besøg som vanligt.

Behandlingssted informeres om CPO – Husk samtykke.

Ved bestilling af ambulance mm. informeres om, at der ved behandlingsopgaver/løft skal anvendes supplerende infektionshygiejniske retningslinjer i form af engangsovertrækskittel og engangshandsker – Husk samtykke

Ved bestilling af anden transport (f.eks. fælles sygetransport og taxa) må der ikke informeres om, at borgeren har CPO.

Borger med CPO kan benytte transport sammen med andre borgere såfremt:

 • Eventuelle væskende sår er dækket af en tætsluttende ren og tør forbinding.
 • Borgeren har rent tøj på.
 • Borgeren foretager håndhygiejne inden transporten.

Såfremt borgeren har luftvejsinfektion eller har diarré,
transporteres borgeren alene.

Kontakt hygiejneorganisationen: Tværgående hygiejnesygeplejerske eller hygiejnekoordinator for rådgivning.

Gældende fra: 15. januar 2019

Seneste revisionsdato: oktober 2021

Næste revisionsdato: oktober 2024

Udarbejdet af:

 • Winni Weber Christensen, Tværgående hygiejnesygeplejerske
 • Else Marie Hansen, Udviklingssygeplejerske

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...