Luk alle
Åben alle

Skive Kommune kan tilbyde akut syge borgere et ophold på en akutplads på Plejecenter Marienlyst/Gnisten.

Formålet med akutpladserne er,

 • at forebygge hospitalsindlæggelse, 
 • at kunne tilbyde tæt sygeplejefaglig opfølgning på borgere, hvor specialiseret indsats i hospitalsregi ikke er nødvendigt
 • at kunne tilbyde tæt sygeplejefaglig opfølgning på borger, som udskrives fra hospitalet 

Borgere med høj sygdomskompleksitet og uforudsigelighed, med akut behov for døgndækkende vurdering, observation og pleje samt iværksættelse af lægeordineret behandling.

Hvor indsatsen ikke er mulig i eget hjem og hvor specialiseret indsats i hospitalsregi ikke er nødvendig.

Årsagen kan være akut forværring af kronisk sygdom. Det kan også være akut opstået sygdom eller et fald-tilfælde.

Inden opkald til akutnummer:

 1. Borgeren tilses af sygeplejerske
 2. Sygeplejersken danner sig et overblik over situationen
 3. Foretag relevante målinger og klinisk vurdering. Se endvidere instruks:

  Akut livstruende tilstand eller forværring i borgerens sundhedstilstand

 4. Overvej hvad det er, som gør situationen akut
 5. Afklar om det er muligt, at løse behovet i egen bolig med ekstra besøg/pårørende – kan det vente til der er en midlertidig plads?
 6. Afklar behovet for lægetilsyn eller akutteamets sygeplejerske.

 ISBAR med TOBS værdier skal være klar, når du ringer:

TOBS

ISBAR

Vurderes der, at der fortsat er behov for akutplads:

 1. Kontakt Akutteamets sygeplejerske på tlf. 9915 5401
 2. Afklar med akutteamets sygeplejerske om alle muligheder er udtømte ift. at beholde borger i eget hjem - eller om behovet nærmere er en midlertidig plads.

Sygeplejersken i akutteamet kontakter sygeplejerske på akutpladserne. på tlf. 9915 6700.  

Vær opmærksom på at afklare transport til akutopholdet hvis det bliver aktuelt  - Se under dette faneblad.

Akutteamets sygeplejerske eller sygeplejerske på akutplads vurderer behov for akutplads ud fra nedenstående:

1. Lyt og spørg ind til situationen med afsæt i ISBAR

ISBAR

Relevante kliniske værdier vurderes i dialog med sygeplejersken i området

2. Vurder om borgerens sygdomsmæssige tilstand er akut/ustabil

 • Hvad er det, som gør behovet for en indsats akut?
 • Er egen læge/vagtlæge involveret?
 • Er der behov for at lægen involveres?
 • Skal borgeren indlægges på hospital

3. Vurder om muligheder for kvalificeret overvågning og indsats i hjemmet er udtømte, f.eks.

 • Øget behov for tilsyn v. hjemmeplejen
 • Inddragelse af ægtefælle/pårørende
 • Lav evt. aftale om at udekørende sygeplejerske kan ringe tilbage, så der sikres en løbende vurdering af situationen.

4. Vurder om borgerens situation kræver akutplads, eller om det kan afvente kontakt til visitationen mhp. midlertidig plads

 • Kan indlæggelse forebygges ved at borgeren kommer på akutplads?
 • Skal borgeren tilbydes en anden midlertidig plads nu - eller kan det vente til visitationen kan varetage det?

 

 

Det er sygeplejerske ved akutpladserne, som foretager den endelige visitation

Afgørelsen beror på en vurdering, om borgerens tilstand skønnes akut eller ustabil:

Behovet skønnes akut/ustabil når:

 • Indskrivning på akutplads kan forebygge en hospitalsindlæggelse
 • Der er behov for at tilbyde en tæt sygeplejefaglig opfølgning på borgere, hvor specialiseret indsats i hospitalsregi ikke er nødvendigt
 • Udskrivning fra skadestue eller akutmodtagelse og borger har behov for tæt sygeplejefaglig observation/opfølgende behandling.
 • Muligheder for tiltag i hjemmet er udtømte

 

 Hvis behovet ikke skønnes akut/ustabil: Afslå tilbud om akutplads

Overvej da:

 • Om der skal visiteres til anden midlertidig plads nu, eller det kan vente til visitationen åbner.
 • Om der kan iværksættes tiltag i hjemmet.
 • Om borgerens tilstand kræver hospitalsindlæggelse

Afklaring af transport:

  • Som udgangspunkt skal borgeren/ pårørende selv sørge for transport. OBS om borger har Falck abonnement.
  • Hvis dette ikke er muligt, kan taxa bestilles via sygeplejersken på akutpladserne.
  • Ved behov for liggende transport (når der ikke er eget abonnement) bestilles dette også via sygeplejersken på akutpladserne.

OBS borgeren/ pårørende skal selv sørge for hjemtransport/ transport ved behov for evt. overflytning til midlertidig plads.

Dette skal tydeligt meddeles borgeren/pårørende da det for nogle kan være en stor udgift (ved behov for liggende transport)

Borger skal medbringe til akutophold:

  • Medicin
  • Tøj og toiletartikler (inkl. skumvaskeklude)
  • Eventuelle hjælpemidler(Kørestol, rollator, bleer)

Dokumentation

Før borger flyttes på akutplads:

 • FMK skal være afstemt, og der skal foreligge fyldestgørende helbreds oplysninger og tilstande.
 • Tydelig beskrivelse af relevante oplysninger vedrørende den akutte situation og forløbet op til, skal noteres i et observationsnotat relateret til relevante tilstande.

Hvis der er afslag på akutplads:

 • Sygeplejerske på akutpladserne dokumenterer, begrundelse for afslag af henvisning til akutplads

 

Tiltag der sættes i værk i stedt for tildeling af akutplads dokumenters på vanlig vis.

 

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: Oktober 2015

Seneste revisionsdato: Oktober 2023

Næste revisionsdato: Oktober 2026 

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske, Gnisten, Joan Sørensen
 • Sygeplejerske i akutteam, Anne Lene Sørensen
 • Områdeleder Plejecenter Marienlyst/Gnisten, Annette Siig Toft
 • Sygeplejerske Asta Flodgaard

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...