Luk alle
Åben alle
 • Alle borgere som bor på plejecenter eller midlertidige pladser.
 • Afgrænsning:
  • Terminal syge borgere. Der skal dog overvejes behov for individuelle ernæringsindsatser i forhold til den palliative pleje.
  • Borgere som frabeder sig at blive vejet. Evt. fravalg skal dokumenteres i omsorgssystemet.
 • At identificere borgere i ernæringsrisiko, med henblik på at iværksætte en målrettet ernæringsindsats ved behov.
 • Ernæringsindsats: en målrettet ernæringsindsats, som udføres i forhold til den kliniske tilstand.
 • Uplanlagt vægttab: Et vægttab der ikke er tilsigtet, og hvor borgeren taber sig uden at gøre en indsats for det.

Det bør tilstræbes at:

 • Anvende den samme vægt hver gang.
 • Veje på det samme tidspunkt af døgnet.
 • Borgeren er iført nogenlunde dem samme påklædning hver gang.
 • Notere resultatet med en decimal, dato/tidspunkt og påklædning samt evt. vægt af kørestol, benstøtter, sejl m.v.

 

Regelmæssig vejning:

 • Borger skal tilbydes vejning én gang om måneden.
 • Der skal ligeledes vejes ved sygdom, efter indlæggelse, eller hvis der observeres funktionstab.
 • Hvis borger er vægtstabil og intet utilsigtet vægttab følges ernæringsvejledning GRØN.
 • Hvis borger har haft et utilsigtet vægttab på 1 kg eller mere indenfor den seneste måned, eller flere på hinanden følgende vægttab, der tilsammen overstiger 1 kg følges ernæringsvejledning GUL
 • Hvis borger har haft et utilsigtet vægttab på 1 kg eller mere indenfor den seneste måned, eller flere på hinanden følgende vægttab, der tilsammen overstiger 1 kg og yderligere har en eller flere af nedenstående udfordringer:
  • tygge- eller synkebesvær
  • behov for hjælp til at spise (undtaget pga. blindhed eller svagt syn)
  • akut sygdom
  • forværring af kronisk sygdom følges ernæringsvejledning RØD
 • Vær opmærksom på om det vil være relevant at kontakte den praktiserende læge, for at få udredt årsagen til vægttabet nærmere og for at sikre, at der ikke er tale om alvorlig sygdom.
 • Hvis borger som er ernæringsvurderet ”grøn” dvs. uden risiko, og med et BMI >30 og en uhensigtsmæssig vægtøgning, følges ernæringsvejledning ved OVERVÆGT.
 • Ældre bør som udgangspunkt ikke sættes på slankekure, da tab af vægt betyder tab af muskelmasse og dermed påvirkes funktionsevnen. I stedet for bør ældre tilbydes en kostform, der svarer til den, der tilbydes ældre i god ernæringstilstand. Ønsker borgeren selv at tabe sig, er det hensigtsmæssigt at hjælpe borgeren til en sundere og mindre energiholdig kost ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 • VITAMINER OG MINERALER:
 • For at få dækket behov for vitaminer og mineraler tilbydes småtspisende ældre en daglig multivitamin.
 • Alle ældre over 70 år samt beboere på plejecentre anbefales et dagligt tilskud af 20 ug D-vitamin samt 800-1000 mg calcium. Det gælder uanset om den ældre spiser/drikker mælkeprodukter eller ej.
 • Det anbefales alle voksne at tage et dagligt tilskud på 10ug D-vitamin i vinterhalvåret (oktober til april).
 • Vigtigt at egen læge vurderer, hvorvidt der er kontraindikationer med lægeordineret medicin.
 • Ernæringsvejledningerne skal ses som en hjælp, til at planlægge de sygeplejefaglige tiltag hos den enkelte borger, hvor tiltag beror på en faglig vurdering og en fælles beslutningstagen mellem borger, pårørende, personale, egen læge og tværfaglige samarbejdspartnere inspireret af følgende:
  • Hvad er det fælles mål for ernæringsindsatsen?
  • Hvornår er borger vægtstabil? -det kan bero på et sygeplejefagligt skøn.
  • Kan der gøres mere ernæringsmæssigt og hvad er den videre plan?
 • Ved særlige behov eller tvivlsspørgsmål inddrages tværfaglige samarbejdspartnere i forhold til yderligere udredning eller udarbejdelser af handlingsanvisninger. F.eks.:
  • Ernæringsteamet (klinisk diætist/sygeplejerske)
  • Ergoterapeut med henblik på tygge- og synkeproblemer
  • Køkkenpersonale på plejecentrene
  • Omsorgstandplejen
  • Egen læge m.fl.
 • Vægt skal dokumenteres under målinger.
 • Der oprettes ernærings tilstand. Heri skal beskrives hvilken ernæringsvejledning der følges, hvor ofte borger vejes og kosttype.
 • Der oprettes ernæring indsatsmål og ernæring handlingsanvisning hvis gul og rød eller ved overvægt. Ernæringsvejledningerne følges.
 • Ved gul må SSA undtagelsesvis gerne oprette ernæring indsatsmål og ernæring handlingsanvisning. Ellers er det sygeplejerskens opgave.
 • Hvis borger siger nej tak til vejning, dokumenteres det i tilstanden og gemmes som potentiel.
 • Der oprettes ”indsats ifm. ernæringsindsats” til vejning hver måned, og planlægges på kørelisten
 • Ved tvivlsspørgsmål kontaktes ernæringsteamet på advis eller på telefon.
 • Sygeplejerske, tlf. 20657855
 • Klinisk diætist, tlf. 2225 9471

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: Februar 2020

Seneste revisionsdato: August 2022

Næste revisionsdato: August 2025

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske, Diana Gaarskjær
 • Klinisk diætist, Anne Kirstine Christensen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

02.01.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...