Luk alle
Åben alle
 • At plejepersonalet kender observationer og handlemuligheder ved diabetikere med ustabilt blodsukker.
 • Når blodsukkerværdien gentagne gange afviger fra det normale for den enkelte diabetiker.
 • Skyldes ubalance mellem mad, motion og medicin.
 • Diabetikere har individuelle symptomer på hypoglykæmi og kan variere hos den enkelte.
 • Ofte blodsukker under eller = 3,9 mmol/L.
 • Vær opmærksom på om borgeren anvender en sensor til måling af blodsukker. I dette tilfælde skal der laves kontrolmåling med fingerprikker og blodsukkerapparat.

Symptomer på hypoglykæmi

 • Sved
 • Sult
 • Sitren
 • Svimmelhed
 • Synsforstyrrelser
 • Snurren
 • Slingren
 • Sludren
 • Humørsvingninger

3 forskellige grader af hypoglykæmi

Føling:

 • Blodsukker er < eller = 3,9 mmol/L
 • Diabetiker har subjektive symptomer på hypoglykæmi
 • Diabetiker er ved bevidsthed
 • Diabetiker kan selv handle og tage initiativ til at få blodsukkeret til at stige igen.

Mild hypoglykæmi (kaldet insulintilfælde):

 • Diabetiker kan have svært ved at tænke, formulere og koncentrere sig pga. manglende sukker til hjernen.
 • Diabetikeren kan ikke selv handle
 • Diabetikeren har brug for andres hjælp.

Alvorlig hypoglykæmi (kaldet insulinchok):

 • Diabetikeren er bevidstløs.
 • Diabetikeren kan have kramper og ufrivillig vandladning
 • Diabetikeren har brug for glucagoninjektion eller glukose iv.
  (OBS Glucagon får ikke blodsukkeret til at stige, hvis borgeren med diabetes har
  indtaget alkohol og/eller er fastende, da sukkerdepoterne oftest er tomme.)

Pleje og behandling ved hypoglykæmi

 • Mål blodsukker og vurder blodsukkeret ift. den kliniske tilstand.
 • Vurder om diabetikeren selv kan drikke og spise.
  Hvis ikke skal personalet sørge for, at borgeren få noget at spise og drikke.
 • Ved hypoglykæmi bør der indtages 10-20 g hurtigt optageligt kulhydrater.
  Blodsukkeret vil stige ca. 2 mmol/l ved indtag af 10 g kulhydrat.

10 g hurtigt optagelige kulhydrater findes i:

 • 1 dl juice
 • 1 dl sodavand med sukker (ikke light)
 • 4 stk almindelig sukker
 • 1-3 stk druesukker – afhængigt af gram kulhydrat/stk
 • 1-2 dl fortyndet saft, der indeholder sukker.
 • 2 dl mælk
 • 1 tube HypoFit gel (kan blandt andet købes på apoteket)
  -et flydende energitilskud i breve (druesukker)

Efter indtag af hurtigt optagelige kulhydrater pga. hypoglykæmi:

 • Bør diabetikeren indtage langsomt optagende kulhydrater, f.eks. groft brød, for at sikre, at blodsukkeret forbliver inden for normalområdet, medmindre et måltid er forestående.
 • Ofte vil der efterfølgende være et højt blodsukker, hvilket ikke skal behandles.

Diabetiker har insulinchok:

 • SSA eller SPL giver im inj Glucagon (diabetiker skal selv have pen i hjemmet)
 • Når diabetikeren reagerer på inj skal der som ovenstående indtages langsomt optagende kulhydrater.
 • Skyldes insulinchok indtag af store mængder alkohol eller ekstrem sport virker Glucagon pen ikke → diabetiker skal indlægges til intravenøst glukose behandling

Glucagon pen:

 • Holdbar ved stuetemperatur (op til 25 grader) i 18 måneder.
 • I køleskab holdbar til udløbsdato
 • Skyldes ubalance i forholdet mellem mad, motion og medicin.

Overvejelser ved generelt forhøjet blodsukre:

 • Spiser diabetikeren hensigtsmæssigt ift. den medicinske behandling vedkommende får?
 • Er der tilstrækkeligt bevægelse ift. indtag af mad?
 • Hvad drikker diabetikeren til og mellem måltiderne?
 • Har han/hun infektioner?
 • Har han/hun indtaget medicinen?
 • Er injektionsteknikken korrekt?
 • Har diabetikeren infiltrater og gives insulinen i dem?
 • Er diabetikeren stresset af andre årsager (fysisk, psykisk eller socialt)
 • Tilstødende sygdomme som f.eks. influenza, forkølelse, prednisolonbehandling mv., især hvor sygdommen er ledsaget af feer)
 • Vær opmærksom på om borgeren anvender en sensor til måling af blodsukker. I dette tilfælde skal der laves kontrolmåling med fingerprikker og blodsukkerapparat.

Symptomer på tårnhøj bloksukker

 • Træthed
 • Hyppig vandladning
 • Tørst
 • Tågesyn
 • Tung følelse i krop og ben
 • Tør hud
 • (Ubehagelig) kløe – svampeinfektion.

Pleje og behandling ved hyperglykæmi

 • En enkelt høj blodglukoseværdi behøver ikke behandling.
 • Høje blodsukkerværdier igennem længere tid => diabetikeren bliver træt, uoplagt og har større risiko for at udvikle senkomplikationer.
 • Generelt forhøjede blodsukkerværdier, enten hele dagen eller på samme tidspunkt hver dag, kræver behandling eller ændring i igangværende behandling.

TYPE 1 diabetiker

 • Blodsukker > 15 mmol/l => risiko for begyndende syreforgiftning.
 • Syreforgiftning er en livstruende tilstand
 • Urinen undersøges for ketonstoffer (syre).
 • Indeholder urinen ketonstoffer kontakt læge.
 • Blodsukker og ketonstoffer i blod og urin skal løbende tjekkes.

Symptomer på ketoacidose (syreforgiftning) er:

 • Dyb og hurtig vejrtrækning
 • Acetonelugt
 • Dehydrering (udtørring), tørst og øget vandladning
 • Mavesmerter
 • Svimmelhed
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Sløvet bevidsthedsniveau.

OBS: Alle symptomer er nødvendigvis ikke til stede samtidigt.

Observationer ved mistanke om ketoacidose:

 • Almen tilstand
 • Bevidsthedsniveau
 • Respiration
 • Legemstemperatur
 • Blodsukker
 • Væskeindtagelse
 • Fødeindtagelse
 • Diurese (mængde af urin i løbet af døgnet)
 • Ketonstoffer i blodet/urinen.

Forebyggelse af ketoacidose (syreforgiftning):

 • Insulinbehandling skal altid fortsættes, selv om personen ikke spiser
 • Insulinbehovet øges som regel med 20-25% pr. grad, temperaturen overstiger 38°C
 • Vigtigt at væske- og fødeindtagelse opretholdes.

I denne situation kan man se bort fra de diabetiske kostprincipper, og diabetikeren kan få en kost, som er rig på hurtigt optagelige kulhydrater.

 • Blodsukkermåling mindst fire gange dagligt.
 • Ovenstående pleje og behandling skal ske i et tæt samarbejde med den praktiserende læge eller Klinik for Diabetes.
 • Udvikler diabetikeren egentlig ketoacidose, foregår behandlingen på hospitalet.

TYPE 2 diabetiker 

 • Får som hovedregel ikke syreforgiftning, men kan komme i en non-ketotisk hyperosmolær koma - en tilstand med meget høje sukkerværdier uden ketose og som er ledsaget af svær dehydrering.
 • Hyppigste årsager til at tilstanden udløses:
  • Utilstrækkelig væsketilførsel gennem flere døgn.
  • Akutte infektionssygdomme, f.eks. influenza, blærebetændelse, lungebetændelse, mave-tarminfektioner.
  • Cerebralt insult og KOL, samt sygdomme, der kræver behandling.

Symptomer på non-ketotisk hyperosmolær koma

 • Meget høje blodglukoseværdier, men ingen blodketoner eller ketonuri.
 • Svær dehydrering, tørst og øget vandladning.
 • Sløvet bevidsthed førende til bevidstløshed.
 • Høj serum-natrium, høj serum-carbamid og dermed høj serum-osmolaritet

Observationer

 • Almen tilstand – herunder bevidsthedsniveau.
 • Legemstemperatur, puls og blodtryk.
 • Blodsukker.
 • Væske- og fødeindtagelse.
 • Urinudskillelse.

Behandling 

 • Indlæggelse på sygehus.
 • Insulinbehandling til langsom normalisering af blodsukker og rehydrering.
 • Hos type 1 og type 2 diabetikere vil akut sygdom eller anden tilstødende sygdom oftest medføre et øget behov for insulin.
 • Type 2 diabetikere, som behandles med tabletter, skal umiddelbart fortsætte med vanlig behandling.
  Dog kan enkelte personer få brug for insulin i en periode.
 • OBS Metformin skal pauseres ved infektioner og sygdomme der medfører dehydratio (for eksempel opkastning.)
  Enkelte kan få brug for insulin i en periode.
  Kontakt da egen læge.

OBS særlig opmærksomhed på disse infektionssygdomme da disse vil medføre et øget
behov for insulin og intensiv observation:

 • Influenza
 • Blærebetændelse
 • Lungebetændelse
 • Mave-tarminfektioner
 • Svære fod sår, opblussen i en kronisk obstruktiv lungelidelse, og sygdom mm, der kræver behandling med steroider (binyrebarkhormoner).

Handlinger:

 • Vigtigt, at syge personer spiser og drikker rigeligt (ca. 2-3 liter) for at opretholde en normal væske- og elektrolytbalance (saltbalance), samt normal blodsukker.
 • I disse situationer er det ikke nødvendigt at overholde de sædvanlige kostråd.
 • Mål blodsukker hyppigt, mindst fire gange dagligt.
 • Kan diabetikeren ikke opretholde sin egenomsorg og følge ovenstående forskrifter, må plejepersonalet påtage sig dette, eller personen med diabetes må indlægges.
 • Vigtigt at forebygge udvikling af ketoacidose (syreforgiftning) hos type 1 diabetikere. (Se ovenstående under hyperglykæmi hos Type 1)

Konstateres der ustabilt blodsukker:

 • Under søgende på hvorfor forhøjet blodsukre?
 • Udarbejdelse af blodsukkerprofil inden kontakt til klinik for Diabetes eller egen læge omkring ændringer i behandlingen.
 • Undgå hvis muligt inddragelse af vagtlæger/andre praktiserende læger end borgerens egen.
 • Der efterspørges ordination (fra egen læge eller diabetes amb) på insulin givning ifm. ustabilt blodsukker.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven.

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: Juli 2016

Seneste revisionsdato: December 2020

Næste revisionsdato: December 2023

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Dorte Pedersen
 • Sygeplejerske Lisette Frederiksen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør