Luk alle
Åben alle
 • At sikre korrekt injektion af insulin

Før du giver insulin, er det vigtigt at du reflekterer over samt eventuelt justere insulindosis ud fra borgerens symptomer eller målte blodsukker.

 • Er blodsukkeret højt, er det vigtigt, at borgeren får sin insulin.
 • Hvis blodsukkeret er lavt, skal borgeren muligvis have mindre eller slet ingen insulin. Dette altid efter samråd og ordination af læge.

Der udføres håndhygiejne.

Anbefaler brug af handsker ved enhver medicinhåndtering.

 • Insulinpennen bruges kun til én og samme person.
  Navn og anbrudsdato på pennen, når den tages i brug.
 • Insulinen skal have stuetemperatur.
 • Kontroller at det er den korrekte insulintype og tidspunkt for insulingivning.
 • Anbefales nåle af 4-5 mm - anvendes kun til én injektion.
 • Nålen påsættes og klargøres ved, at pennen drejes til 1-2 ie hvorefter stemplet trykkes i bund og der kommer en dråbe insulin på nålespidsen.
  Hvis ikke der kommer en dråbe til syne gentages proceduren for at sikre at
  pennen fungerer.
 • Kontroller hvilket område på kroppen, denne type insulin må indgives.

Hurtigtvirkende insulin gives som hovedregel i maven, da optagelseshastigheden her er
hurtigere.

Der ses en hurtigere optagelse ca. 12 cm over navlen sammenlignet med resten af maven.

Langtidsvirkende gives i låret eller balden.

Analog insulin: Såvel hurtigt-, som langsomt virkende insulin kan gives i alle gængse
injektionsområder (mave, lår, balde).

Se skema om insulinpræparater på næste side.

Blandingsinsulin gives oftest i maven om morgenen og i låret om aftenen. Kan alternativt
gives i balden.

 • Injektioner i låret gives i et område svarende til fra pressefold til sidesøm, en håndsbredde over knæet og håndsbredde under lysken.

Injektioner i låret gives i et område svarende til fra pressefold til sidesøm, en håndsbredde over knæet og håndsbredde under lysken.

 • Inden injektion undersøges at injektionsstedet er uden sår, tegn til infektioner, blå
  mærker og injektions infiltrater.
  Minimum 1 cm imellem injektionsstederne fra gang til gang.
  Huden desinficeres inden injektion, når det er os som plejepersonale, der giver injektionen.
 • Insulin (med nåle 4-5 mm) injiceres i 90 grader på plan hud (INGEN HUDFOLD).
  Fastholdes brugen af 6 eller 8 mm kanyler injiceres der i en hudfold med 45 eller
  90 grader.
  Er BMI < 18,5 eller begrænset fedtvæv gives insulinen i en løftet hudfold med 45
  eller 90 graders vinkel. Dette for at sikre at insulinen ikke gives intramuskulært.
 • Tæl til mindst 10 efter at insulinpennens stempel er trykket i bund og inden
  kanylen trækkes ud.
 • Skru den brugte kanyle af pennen ved at anbringe kanylen i den lille åbning øverst
  på kanyleboksen og skrues af.
 • Fyldte kanylebokse og tomme insulinpenne afleveres på apoteket (af borgeren selv)

Ved dosis > 40-50 enheder bør insulin dosis deles i 2 – insulinen optages muligvis bedre og
ubehag/smerte ved injektion evt. mindskes.

Brug gerne skema der kan understøtte systematisk skift af injektionssted.

Stikkeskema mave - åbner som pdf

Stikkeskema lår - åbner som pdf

Stikkeskema hofte - åbner som pdf

Insulin tåler IKKE

 • Direkte sollys
 • Stærk varme, dvs. ikke over 30 grader
 • Frost

Insulin som IKKE er taget i brug

 • Opbevares i køleskabe (2-8 grader); dog ikke tæt på køleelementerne i køleskabet. Insulin der har været frosset må IKKE anvendes.
 • Uåbnet insulin er holdbar til udløbsdato.

Insulin i brug

 • Opbevares IKKE i køleskabet
 • Insulinpenne med klar insulin kan tømmes helt.
 • Insulinpenne med uklar insulin skal have mindst 12 IE tilbage, når pennen bruges
  sidste gang ellers er der ikke nok plads til at blande insulinen
 • Ingen insulinpenne må ligge med kanyle på, da der er risiko for fordampning og
  kan derved ændre insulinens virkning.
 • Blandingsinsulin (Mixtard) + langsomtvirkende insulin (Humulin, Insulatard,
  Insuman) er mælkehvid, og pennen skal vendes 10 gange frem og tilbage, indtil
  insulinen er ensartet mælkehvid.
 • Blandingsinsulin (HumologMix og NovoMix) skal, inden den tages i brug første
  gang, rulles mellem hænderne 10 gange i vandret position, til alle krystaller er
  opløst, og der ikke længere sidder krystaller på indersiden af ampullen
 • Langsomt virkende insulin (Lantus og Levemir) er klar insulin, som ikke skal vendes

Generelt er en anbrudt insulinpen holdbar i op til 4 evt. 6 uger. (Ellers følg producentens
vejledning).

Anbrudt insulin mærkes med navn, cpr-nummer og anbrudsdato.

Forslag til labels: se under skemaer på skive.dk/sd.

Labels: Udskrives op etiket format 46,0 x 11,1 mm, 84 pr. ark

 • I stabile forløb med fast dosis, dokumenteres insulin jævnfør FMK i Tilstand og
  start/stop/godkend af indsats.
 • Udredningsskema kan være et supplement til supplerende oplysninger – f.eks. aftaler/tiltag der er ift. den enkelte borgers diabetes.
 • Blodsukkermåling dokumenteres i målinger.

Pn insulin dokumenteres i medicinmodulet som pn givning – vejledning findes på KMD-nexus vejledninger

 • Der oprettes handlingsanvisningen "Diabetes handlingsanvisning". Heri beskrives fremgangsmåde samt observationer i forhold til hvornår man skal reagere og justere insulindosis. 
 • Injektionssted dokumenteres på skema.

Gældende fra: Juli 2016

Seneste revisionsdato: Oktober 2022

Næste revisionsdato: Oktober 2025

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Dorte Pedersen
 • Sygeplejerske Lisette Frederiksen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

15.05.2023

Ansvarlig redaktør