Luk alle
Åben alle
 • At sikre borgerens selvbestemmelsesret og respekteres i sundhedsfaglige spørgsmål
 • At sikre borgerens interesse varetages i de tilfælde hvor borgeren ikke selv er i stand hertil
 • Ved informeret samtykke forstås et samtykke, der er givet på grundlag af fyldestgørende information fra en sundhedsperson

Som borger skal man give

 • Informeret samtykke til behandling. Samtykkekravet understreger patientens selvbestemmelsesret. Informationen skal omfatte patientens helbredstilstand og behandlingsmuligheder, herunder risiko for komplikationer og bivirkninger.

Derfor skal det fremgå af Omsorgsjournalen i hvilket omfang borgeren selv varetager sine helbredsmæssige interesser, eller om disse varetages af pårørende eller værge.

Varigt inhabile patienter

Hvis en patient varigt ikke er i stand til at varetage sine egne interesser, kan informeret samtykke til behandling gives af patientens nærmeste pårørende, en værge eller en fremtidsfuldmægtig.

De pårørende, værgen eller den fremtidsfuldmægtige skal have information i det omfang, det er nødvendigt for at varetage patientens interesser i den konkrete situation.

Retten til ikke at vide:

En beboer har ”ret til ikke at vide”, hvis vedkommende udtrykkeligt tilkendegiver ikke at ønske information om sin sygdom.

Hvis en sundhedsperson får indtryk af, at beboeren ikke ønsker oplysninger om pleje og behandling, bør sundhedspersonen oplyse beboeren om muligheden for at frabede sig information herom. Medarbejderen skal så dokumentere dette

Sundhedsloven giver ikke mulighed for, at en sundhedsperson selv afgør, om en beboer kan tåle at blive informeret om sin sygdom m.v.

Stiltiende samtykke:

Samtykket skal være udtrykkeligt, med et stiltiende samtykke kan dog efter omstændighederne kan være tilstrækkeligt, hvis det er utvivlsomt, at patienten er enig i behandlingen. Et stiltiende samtykke til behandling skal kun dokumenteres i nødvendigt omfang

Konkret

 • Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, hvilken information om behandling og pleje, der er givet til borgeren, eller pårørende/værge.
 • Borgerens, eller pårørende/værgens tilkendegivelse af disse informationer om behandling og pleje skal dokumenteres i de sygeplejefaglige optegnelser.
 • Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, hvilken information borgeren eller pårørende/værge, har fået vedrørende indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger.
 • Borgerens, eller pårørende/værges tilkendegivelse af disse informationer om videregivelse af helbredsoplysninger skal dokumenteres i de sygeplejefaglige optegnelser.

Ovenstående punkter vil oftest være relevant at dokumentere i en observation

 • I overblikket Generelle oplysninger skal det anføres under helbredsoplysninger om borgeren er i stand til at give informeret samtykke indenfor sundhedsfaglige og økonomiske forhold. Hvis ikke, hvem der giver så det stedfortrædende samtykke på borgerens vegne.
 • I fagligt notat under relevant tilstand dokumenteres det informerede samtykke til den konkrete sundhedsfaglige indsats.
 • Observationsnotater dokumenteres at der er indhentet samtykke ved kontakt
  til behandlende læger, som ovenfor beskrevet.
 • I fagligt notat i relevante tilstande noteres hvis en beboer udtrykkeligt har
  tilkendegivet ikke at ville have information om sin sygdom helt eller delvist.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven.

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: Marts 2014

Seneste revisionsdato: Juli 2021

Næste revisionsdato: Juli 2024

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...