Luk alle
Åben alle

At sikre borgeren/pårørende får aktindsigt efter gældende lovgivning.

 • Borgere hvis helbredsforhold der beskrives i patientjournaler (i kommunens omsorgssystem), har på anmodning ret til aktindsigt heri.
 • Borgeren har endvidere på anmodning ret til på en let forståelig måde at få forklaret indholdet i journalen.
 • Borgeren i eget forløb.
 • En habil borger der giver pårørende eller anden person fuldmagt til at få aktindsigt i hele eller dele af journalen.
 • Værge eller pårørende for en midlertidig eller varig inhabil borger – kun til de oplysninger der er nødvendige for at varetage borgerens interesse i pågældende situation.
 • Anden myndighed

Afgørelsen om retten til aktindsigt træffes af områdelederen:

 • Anmodning om aktindsigt skal besvares snarest muligt og senest 7 dage efter modtagelse. Sker det ikke inden 7 dage skal områdelederen underretter patienten om grunden til fristoverskridelsen og om hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.
 • Aktindsigt kan enten gives elektronisk, eller ved at der gives adgang til gennemsyn af patientjournalen m.v. på stedet eller udleveres en kopi af journalen. Aktindsigten skal så vidt muligt gives i den form, den der har
  anmodet ønsker.
 • Det kan anbefales at tilbyde en opfølgende samtale i de tilfælde, hvor der udleveres en kopi.

Videregivelse af oplysninger til pårørende

 • Oftest ønsker borgeren, at pårørende informeres og inddrages i deres situation. Borgerens pårørende har dog som udgangspunkt ikke krav på at blive informeret om borgerens forhold, hvilket følger af reglerne om
  sundhedspersoners tavshedspligt. Tavshedspligten omfatter både oplysninger om helbredsmæssige, personlige og økonomiske forhold.

Tavshedspligt - instruks

 • Borgeren skal derfor give samtykke (dokumenteres i journalen), hvis der videregives helbredsoplysninger og fortrolige oplysninger til pårørende. Hvis dette ikke er muligt, forudsætter aktindsigt en konkret vurdering, hvor der lægges vægt på at en pårørende eller værge ikke hindres i at bistå borgeren bedst muligt. Såfremt nære pårørende til f.eks. en alderdomssvækket plejehjemsbeboer, der ikke opfylder lovens krav om ikke selv at kunne varetage sine interesser, fremsætter anmodning om aktindsigt i den pågældendes plejehjemsjournal, bør der normalt ikke stilles krav om indhentelse af en formel fuldmagt fra plejehjemsbeboeren (eller om beskikkelse af en værge), hvis plejehjemspersonalet i øvrigt er bekendt med, at de nære pårørende gennem længere tid har varetaget den pågældendes interesser, og hvis plejehjemsbeboeren må antages at være indforstået hermed eller selv har bedt de pårørende om at bistå sig.

Videregivelse af oplysninger til politiet eller anden myndighed

Sundhedspersoner kan videregive oplysninger uden patientens samtykke om helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger

 • Hvis det følger af en anden lovregel, at oplysningerne skal videregives,
 • Oplysningerne må antages at være af væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling.
 • Eller at videregivelsen er nødvendig for berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

Dette vil bero på et skøn!

Videregivelse af helbredsoplysninger vedrørende afdøde patienter til pårørende og læge

 • Sundhedspersoner kan og skal efter anmodning, videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde, eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod.
 • Der kan endvidere videregives oplysninger til afdødes nærmeste pårørende hvis der er hensyn, der taler for at videregive oplysninger, som vejer tungere end hensynet til afdødes ret til fortrolighed. I sådanne tilfælde videregives oplysninger efter en konkret vurdering, hvor afdøde for eksempel havde en alvorlig smittefarlig sygdom eller en alvorlig arvebetinget sygdom.
 • I særlige situationer kan bestemmelsen også bruges, hvis de nærmeste pårørendes anmodning om aktindsigt i en afdød patients journal skyldes en konkret mistanke om, at der er sket fejlbehandling.

Videregivelse af helbredsoplysninger vedrørende afdøde borgere til politiet

Sundhedspersoner kan videregive oplysninger uden patientens samtykke om helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger,

 • Hvis det følger af en anden lovregel, at oplysningerne skal videregives,
 • Oplysningerne må antages at være af væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling.
 • Eller at videregivelsen er nødvendig for berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

Det skal dokumenteres i borgerens elektroniske omsorgsjournal, at der er givet aktindsigt.

 • Borgerens samtykke eller andet grundlag
 • Hvornår er det givet
 • Til hvem
 • Hvad der er udleveret.

Gældende fra: April 2016

Seneste revisionsdato: Juli 2021

Næste revisionsdato: Juli 2024

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...